Visits 341332

Praznična podela poklona deci u centrima za migrante u Somboru i Subotici

Weiterlesen: Praznična podela poklona deci u centrima za migrante u Somboru i SuboticiUWeiterlesen: Praznična podela poklona deci u centrima za migrante u Somboru i Subotici nastojanju da obraduje decu-izbeglice u Prihvatno-tranzitnim centrima u Somboru i Subotici, Ekumenska humanitarna organizacija je ovog vikenda organizovala prigodni program i podelu prazničnih poklona u Dečijem kutku, projektu EHO koji se organizovano sprovodi u navedenim centrima. Naši saradnici iz Narodnog pozorišta Sombor (20. Decembra 2019. g.,) i Fabrike zabave iz Subotice (23. Decembra 2019. g.,) su značajno doprineli kvalitetu života ciljane dece i njihovih porodica.

DAS DREIJÄHRIGE PROJEKT ZUR UNTERSTÜTZUNG VON RÜCKKEHREN AUS DEUTSCHLAND IST BEENDET

Weiterlesen: DAS DREIJÄHRIGE PROJEKT ZUR UNTERSTÜTZUNG VON RÜCKKEHREN AUS DEUTSCHLAND IST BEENDET

Während des dreijährigen Projekts „Unterstützung der Reintegration schutzbedürftiger Familien, die freiwillig zurückkehren oder aus der Bundesrepublik Deutschland in die Republik Serbien abgeschoben werden“ erhielten 233 Familien mit 1217 Haushaltsmitgliedern Unterstützung.
Die Unterstützung der Familien bestand in der Verbesserung der Wohnverhältnisse, der Integration der Kinder in das Bildungssystem, der Information, Beratung und Unterstützung bei der Anschaffung persönlicher Dokumente, der wirtschaftlichen Stärkung durch Selbstständigkeit sowie der Unterstützung bei der Notversorgung mit Nahrungsmitteln, Hygienemitteln und Medikamenten.
Das Projekt wurde über das im Rahmen dieses Projekts gebildete Netwerk für Integration durchgeführt, das aus 25 geschulten lokalen Mitarbeitern besteht , die mit Rückkehrern in 32 Gemeinden in Serbien zusammenarbeiten. Die lokalen Mitarbeiter leisteten aktive Unterstützung und verfolgten den Prozess der Reintegration von Rückkehrerfamilien.
Das Projekt wurde mit finanzieller Unterstützung der Diakonie Württemberg aus Deutschland realisiert.

Ključ za inkluziju

Weiterlesen: Ključ za inkluziju

Grаd Šаbаc i pаrtnеri Еkumеnskа humаnitаrnа оrgаnizаciја iz Nоvоg Sаdа i Visоkа škоlа sоciјаlnоg rаdа iz Bеоgrаdа su zаklјučili Ugоvоr о dоdеli bеspоvrаtnih srеdstаvа sа Stаlnоm kоfеrеnciјоm grаdоvа i оpštinа, pоvоdоm rеаlizаciје ‘’Јаčаnjе kаpаcitеtа lоkаlnih i rоmskih zајеdnicа nа tеritоriјi Šаpcа zа inkluzivnе prоcеsе - UKLjUČIМО SЕ (Klјuč zа inkluziјu)’’ kојi sе sprоvоdi u оkviru prоgrаmа ,,Pоdrškа ЕU inkluziјi Rоmа - оsnаživаnjе lоkаlnih zајеdnicа zа inkluziјu Rоmа”, finаnsirаnоg оd strаnе Еvrоpskе uniје...

Pročitaj više: zvanično saopštenje (PDF dokument, ćirilica)

Održan inicijalni radni sastanak licenciranih pružalaca dnevne usluge Pomoć u kući

 

U prostorijama Ekumenske humanitarne organizacije u sredu 20.novembra je održan inicijalni radni sastanak na kome je razmatrana ideja o osnivanju Mreže licenciranih pružalaca dnevne usluge u zajednici Pomoć u kući.

Ideju za osnivanje Mreže licenciranih pružalaca usluge pomoć u kući pokreću Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada, jedna od licenciranih organizacija i udruženje „Snaga prijateljstva“ - Amity iz Beograda, koje se bavi i pitanjima starosti i starenja na način da učestvuje u kreiranju politika koje se tiču ove osetljive društvene grupe, pruža im usluge savetovanja i vrši obuke profesionalaca za rad sa starijima.

Tri su razloga zašto ova inicijativa:
1. Radi jednostavnije i efikasnije komunikacije kroz zajednički nastup pred donosiocima odluka na nacionalnom nivou i zagovaranja za bolje uslove za pružaoce ove usluge.
2. Zbog jačanja kapaciteta kroz zajedničko organizovanje kontinuiranih edukacija pružalaca usluge, što je racionalnije nego kada to čini svaki pojedinačni pružalac.
3. Zbog međusobne podrške i razmene iskustava licenciranih organizacija, pružalaca usluge pomoć u kući.

Ovaj sastanak je bio prvi korak ka osnivanju mreže, dok će u narednom periodu biti definisani tačni oblici organizovanja i funkcionisanja mreže.

 Weiterlesen: Održan inicijalni radni sastanak licenciranih pružalaca dnevne usluge Pomoć u kućiWeiterlesen: Održan inicijalni radni sastanak licenciranih pružalaca dnevne usluge Pomoć u kući

ORGANIZOVAN PRVI CIKLUS OBUKA O PISANJU BIZNIS PLANA

 

U prostorijama Ekumenske humanitarne organizacije od 6. do 8. novembra 2019. godine organizovane su tri obuke “Pisanje biznis plana”. Obuke se organizuju kao aktivnost na projektu „Unapređenje socio-ekonomske situacije marginalizovanih u Vojvodini kroz edukaciju i ekonomsko osnaživanje“ koji je podržan od strane  Brot für die Welt i Diakonie Württemberg.

Razumevanje biznis plana i njegovih osnovnih elemenata, sticanje osnovnih znanja i veština za pisanje biznis plana i praktično vežbanje pisanja biznis plana popunjavanjem EHO Prijave sa biznis planom su bili ciljevi ovih obuka. 51 osoba iz kategorije teže zapošljivih, sa teritorije Vojvodine, prisustvovala je prvom ciklusu. Dvadeset najboljih biznis ideja biće podržano bespovratnim sredstvima za kupovinu novih mašina i opreme za započinjanje ili unapređenje  sopstvenog posla u oblasti proizvodnje/ proizvodnog zanatstva ili uslužnih delatnosti.

 

Weiterlesen: ORGANIZOVAN PRVI CIKLUS OBUKA O PISANJU BIZNIS PLANA                                                                                    

Weiterlesen: ORGANIZOVAN PRVI CIKLUS OBUKA O PISANJU BIZNIS PLANA  Weiterlesen: ORGANIZOVAN PRVI CIKLUS OBUKA O PISANJU BIZNIS PLANA 

Podeljeni paketići deci koja žive i/ili rade na ulici

Weiterlesen: Podeljeni paketići deci koja žive i/ili rade na uliciUWeiterlesen: Podeljeni paketići deci koja žive i/ili rade na ulici petak 20. decembra 2019. održana je novogodišnja predstava za 55-oro dece koja su deo projekta „Terenski rad se decom koja su uključena u život i/ili rad na ulici“, koji podržava Herbert Stepic CEE Charity. Novogodišnje druženje, uz saradnju sa vaspitačima Svratišta za decu i mlade Novi Sad, organizovano je u pozorištu za decu „Teatrilo“ u Novom Sadu gde je izvedena predstava „Pobuna lutaka“. Nakon predstave, deca su uživala u druženju sa Deda Mrazom i podeljeni su novogodišnji paketići. Ova aktivnost deo je napora projektnog tima da podrži inkluziju socijalno marginalizovane dece i da im ulepša praznične dane.

Formirana mreža za inkluziju Roma

Weiterlesen: Formirana mreža za inkluziju RomaNа оsnоvu iniciјаtivе Grаdа Šаpcа, Еkumеnskе humаnitаrnе оrgаnizаciје iz Nоvоg Sаdа i Visоkе škоlе sоciјаlnоg rаdа iz Bеоgrаdа i 22 prеdstаvnikа/cе rаzličitih insituciја i оrgаnizаciја civilnоg društvа kојi dirеktnо i indirеkrnо rаdе sа Rоmimа, u srеdu, 11. dеcеmbrа 2019. gоdinе pоtpisаn је prоtоkоl о sаrаdnji zа inkluziјu pripаdnikа rоmskе zајеdnicе i krеirаnа Мrеžа zа inkluziјu Rоmа (МIR) koja ćе funkciоnisаti nа tеritоriјi Grаdа Šаpcа.
Cilј МIR-а је pоvеzivаnjе i intеnzivirаnjе sаrаdnjе strаnа pоtpisnicа, uz оbјеdinjаvаnjе lјudskih i drugih rеsursа, оrgаnizаciоnih kаpаcitеtа, znаnjа, iskustаvа i stručnоsti zа еfikаsnо prаćеnjе i rеаlizаciјu cilјеvа dеfinisаnih strаtеškim dоkumеntimа Grаdа, kоја sе оdnоsе nа inkluziјu pripаdnikа rоmskе zајеdnicе.

Završni forumi na projektu "Mogućnosti za novi početak"

Weiterlesen: Završni forumi na projektu Povodom Weiterlesen: Završni forumi na projektu završetka dvogodišnjeg projekta „Mogućnosti za novi početak“ koji je tokom 2018. i 2019. godine sprovodio EHO u cilju unapređenja uslova života i reintegracije povratnika u Srbiji, krajem novembra održana su 4 Završna foruma u Subotici, Zrenjaninu, Kikindi i Žitištu. Forumima su prisustvovali predstavnici gradova/opština, lokalnih romskih udruženja, kao i korisnici građevinskog granta u 2019. godini. Tom prilikom EHO je predstavio ostvarene rezultate projekta (preko 1300 podržanih osoba) i zahvalio se svima na uspešnoj saradnji, a korisnicima, koji su najveći deo radova na svojim kućama sami izveli, je podeljena po jedna majica sa projektnim logoima da ih podseća na ovaj njihov uspeh. Ovaj projekat podržala je Vlada SR Nemačke, odn. Savezno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj – BMZ u okviru Nemačke razvojne saradnje koju implementira GIZ.

 

Weiterlesen: Završni forumi na projektu

Radionica Papirno modelarstvo - za pokretanje mašte i kreativnosti

Weiterlesen: Radionica Papirno modelarstvo - za pokretanje mašte i kreativnostiU Weiterlesen: Radionica Papirno modelarstvo - za pokretanje mašte i kreativnostiutorak 19. novembra 2019. realizovana je kreativna radionica papirno modelarstvo, u susret 20. novembru, Svetskom danu prava deteta, a u okviru projekta Terenski rad sa decom koja su uključena u život i/ ili rad na ulici, podržanog od strane H. Stepic Charity CEE. Radionica je realizovana sa 49 učesnika, učenika od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Cilj publikacija jeste da se kroz zabavu i druženje doprinese povećanju preciznosti, strpljenju i urednosti, pokretanju mašte i kreativnosti, osećaja prijatnog raspoloženja i stvaralačkog duha. Za uspešnu realizaciju aktivnosti, učesnici su podržani od strane volontera angažovnih u okviru navedenog projekta.

Sastanak Mreže za integraciju u Srbiji - Evaluativno-razvojni seminar

Weiterlesen: Sastanak Mreže za integraciju u Srbiji - Evaluativno-razvojni seminar
Tokom proteklog vikenda u prostorijama Ekumenske humanitarne organizacije u Novom Sadu je održan evaluativno - razvojni seminar Mreže za integraciju u Srbiji, koji je u ulozi eksternog evaluatora vodila psiholog doc. dr Nina Brkić Jovanović. Na seminaru se tokom prvog dana razgovaralo o dosadašnjim postignućima u radu, procenjivala relevantnost i efektivnost projekta. Takođe, tokom prvog dana se razgovaralo i o specifičnosti rada lokalnih saradnika kao i sa kojim izazovima u radu se susreću i na koji način prevazilaze prepreke. Drugog dana seminara obrađivane su teme u vezi značaja, važnosti i unapređenja umreženosti, kao i održivosti i nastavka projekta. Od strane projektnog tima su predstavljeni dalji planovi za budućnost projekta.
Mrežu za integraciju u Srbiji čini 25 lokalnih saradnika koji deluju na teritoriji Republike Srbije u 32 opštine. Tokom trajanja projekta podržali su preko 230 povratničkih porodica pruživši usluge iz oblasti: stanovanja, informisanja, obrazovanja, urgentne pomoći, zdravstva, podrške pri započinjanju samostalnog posla, ishodovanja dokumenata...
Mreža lokalnih saradnika je nastala tokom 2016. godine u okviru projekta koji je finansijski podržala Dijakonija Virtemberg iz Nemačke i Strategija Evropske Unije za Dunavski region (EUSDR) koja je prepoznala važnost jačanja ove mreže na lokalnom nivou.

Weiterlesen: Sastanak Mreže za integraciju u Srbiji - Evaluativno-razvojni seminar

Poziv za dostavljanje ponuda za izradu KTP za romsko naselje Lisište u Požegi

Weiterlesen: Poziv za dostavljanje ponuda za izradu KTP za romsko naselje Lisište u Požegi

Pregled, skidanje i štampu dokumentacije Otvorenog poziva možete pokrenuti klikom na slike odnosno naslove odgovarajućih dokumenata ispod:

Weiterlesen: Poziv za dostavljanje ponuda za izradu KTP za romsko naselje Lisište u Požegi 1. Poziv za dostavljanje ponuda za izradu KTP za romsko naselje Lisište u Požegi
  1. (pdf, 6 strana)

Weiterlesen: Poziv za dostavljanje ponuda za izradu KTP za romsko naselje Lisište u Požegi2. Grafički prilog romsko naselje Lisište u Požegi

(pdf, 1 strana)

Weiterlesen: Poziv za dostavljanje ponuda za izradu KTP za romsko naselje Lisište u Požegi3. Profil ponuđača i registracioni formular - Lisište Požega

(pdf, 2 strane)

Weiterlesen: Poziv za dostavljanje ponuda za izradu KTP za romsko naselje Lisište u Požegi4. Sertifikat o prihvatanju ponude i dodeli Ugovora Lisište Požega

(pdf, 2 strane)

FaLang translation system by Faboba

Partneri