Visits 349129

Podeljeni paketići deci koja žive i/ili rade na ulici

U petak 20. decembra 2019. održana je novogodišnja predstava za 55-oro dece koja su deo projekta „Terenski rad se decom koja su uključena u život i/ili rad na ulici“, koji podržava Herbert Stepic CEE Charity. Novogodišnje druženje, uz saradnju sa vaspitačima Svratišta za decu i mlade Novi Sad, organizovano je u pozorištu za decu „Teatrilo“ u Novom Sadu gde je izvedena predstava „Pobuna lutaka“. Nakon predstave, deca su uživala u druženju sa Deda Mrazom i podeljeni su novogodišnji paketići. Ova aktivnost deo je napora projektnog tima da podrži inkluziju socijalno marginalizovane dece i da im ulepša praznične dane. 

 

 

 

Read more: Podeljeni paketići deci koja žive i/ili rade na uliciRead more: Podeljeni paketići deci koja žive i/ili rade na ulici

 

Ključ za inkluziju

Grаd Šаbаc i pаrtnеri Еkumеnskа humаnitаrnа оrgаnizаciја iz Nоvоg Sаdа i Visоkа škоlа sоciјаlnоg rаdа iz Bеоgrаdа su zаklјučili Ugоvоr о dоdеli bеspоvrаtnih srеdstаvа sа Stаlnоm kоfеrеnciјоm grаdоvа i оpštinа, pоvоdоm rеаlizаciје ‘’Јаčаnjе kаpаcitеtа lоkаlnih i rоmskih zајеdnicа nа tеritоriјi Šаpcа zа inkluzivnе prоcеsе - UKLjUČIМО SЕ (Klјuč zа inkluziјu)’’ kојi sе sprоvоdi u оkviru prоgrаmа ,,Pоdrškа ЕU inkluziјi Rоmа - оsnаživаnjе lоkаlnih zајеdnicа zа inkluziјu Rоmа”, finаnsirаnоg оd strаnе Еvrоpskе uniје...  Read more: Ključ za inkluziju 

 Pročitaj više: zvanično saopštenje (PDF dokument, ćirilica)

Radionica Papirno modelarstvo - za pokretanje mašte i kreativnosti

U utorak 19. novembra 2019. realizovana je kreativna radionica papirno modelarstvo, u susret 20. novembru, Svetskom danu prava deteta, a u okviru projekta Terenski rad sa decom koja su uključena u život i/ ili rad na ulici, podržanog od strane H. Stepic Charity CEE. Radionica je realizovana sa 49 učesnika, učenika od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Cilj publikacija jeste da se kroz zabavu i druženje doprinese povećanju preciznosti, strpljenju i urednosti, pokretanju mašte i kreativnosti, osećaja prijatnog raspoloženja i stvaralačkog duha. Za uspešnu realizaciju aktivnosti, učesnici su podržani od strane volontera angažovnih u okviru navedenog projekta.

Read more: Radionica Papirno modelarstvo - za pokretanje mašte i kreativnosti Read more: Radionica Papirno modelarstvo - za pokretanje mašte i kreativnosti

Closure of the three-year project to support returnees from Germany to Serbia

Read more: Closure of the three-year project to support returnees from Germany to Serbia

During the three-year project “Support for the Reintegration of Vulnerable Families Returning Voluntarily or or Being Deported from Germany to Serbia”, there were 233 families with 1,217 household members who received support.
Support to these families is consisted of helping to improve housing conditions, integrating children into the education system, providing information, counseling and support during procurement of personal documents, economic empowerment through self-employment, and emergency assistance in food, hygiene and medication.
The project was implemented through the Integration Network formed within this project which consists of 25 trained local associates working with returnees in 32 municipalities in Serbia. They provided active support and followed the process of reintegration of returnee families.
The project was implemented with the financial support of Diakonie Württemberg from Germany.

Final forums in the project ’’Opportunities for a New Start"

Read more: Final forums in the project ’’Opportunities for a New StartAt the end Read more: Final forums in the project ’’Opportunities for a New Start of the ’’Opportunities for a new start’’ project, implemented by EHO during 2018 and 2019, in order to improve living conditions and reintegration process of returnees in Serbia, EHO organized 4 Final Forums in the City of Subotica, the City of Zrenjanin, the City of Kikinda and the Municipality of Žitište at the second half of November 2019. The Forums were attended by representatives of cities/municipalities, local Roma associations, as well as beneficiaries of a construction grant in 2019. On that occasion, EHO presented the achieved project results (with over 1300 persons assisted) and thanked everyone for the successful cooperation. Beneficiaries, who did most of the works on their homes by themselves, were given with one T-shirt with project logos to remind them of their success. This project was supported by The Government of the Federal Republic of Germany, Federal Ministry for Economic Cooperation and Development – BMZ, within German Development Cooperation implemented by GIZ.

 

Read more: Final forums in the project ’’Opportunities for a New Start

ORGANIZOVAN PRVI CIKLUS OBUKA O PISANJU BIZNIS PLANA

U prostorijama Ekumenske humanitarne organizacije od 6. do 8. novembra 2019. godine organiovane su tri obuke “Pisanje biznis plana”. Obuke se organizuju kao aktivnost na projektu „Unapređenje socio-ekonomske situacije marginalizovanih u Vojvodini kroz edukaciju i ekonomsko osnaživanje“ koji je podržan od strane  Brot für die Welt i Diakonie Württemberg.

Razumevanje biznis plana i njegovih osnovnih elemenata, sticanje osnovnih znanja i veština za pisanje biznis plana i praktično vežbanje pisanja biznis plana popunjavanjem EHO Prijave sa biznis planom su bili ciljevi ovih obuka. 51 osoba iz kategorije teže zapošljivih, sa teritorije Vojvodine, prisustvovala je prvom ciklusu. Dvadeset najboljih biznis ideja biće podržano bespovratnim sredstvima za kupovinu novih mašina i opreme za započinjanje ili unapređenje  sopstvenog posla u oblasti proizvodnje/ proizvodnog zanatstva ili uslužnih delatnosti.

    Read more: ORGANIZOVAN PRVI CIKLUS OBUKA O PISANJU BIZNIS PLANA  
Read more: ORGANIZOVAN PRVI CIKLUS OBUKA O PISANJU BIZNIS PLANA Read more: ORGANIZOVAN PRVI CIKLUS OBUKA O PISANJU BIZNIS PLANA

Poziv za dostavljanje ponuda za izradu KTP za romsko naselje Lisište u Požegi

Read more: Poziv za dostavljanje ponuda za izradu KTP za romsko naselje Lisište u Požegi

Pregled, skidanje i štampu dokumentacije Otvorenog poziva možete pokrenuti klikom na slike odnosno naslove odgovarajućih dokumenata ispod:

Read more: Poziv za dostavljanje ponuda za izradu KTP za romsko naselje Lisište u Požegi 1. Poziv za dostavljanje ponuda za izradu KTP za romsko naselje Lisište u Požegi
  1. (pdf, 6 strana)

Read more: Poziv za dostavljanje ponuda za izradu KTP za romsko naselje Lisište u Požegi2. Grafički prilog romsko naselje Lisište u Požegi

(pdf, 1 strana)

Read more: Poziv za dostavljanje ponuda za izradu KTP za romsko naselje Lisište u Požegi3. Profil ponuđača i registracioni formular - Lisište Požega

(pdf, 2 strane)

Read more: Poziv za dostavljanje ponuda za izradu KTP za romsko naselje Lisište u Požegi4. Sertifikat o prihvatanju ponude i dodeli Ugovora Lisište Požega

(pdf, 2 strane)

Formirana mreža za inkluziju Roma

Read more: Formirana mreža za inkluziju Roma

Nа оsnоvu iniciјаtivе Grаdа Šаpcа, Еkumеnskе humаnitаrnе оrgаnizаciје iz Nоvоg Sаdа i Visоkе škоlе sоciјаlnоg rаdа iz Bеоgrаdа i 22 prеdstаvnikа/cе rаzličitih insituciја i оrgаnizаciја civilnоg društvа kојi dirеktnо i indirеkrnо rаdе sа Rоmimа, u srеdu, 11. dеcеmbrа 2019. gоdinе pоtpisаn је prоtоkоl о sаrаdnji zа inkluziјu pripаdnikа rоmskе zајеdnicе i krеirаnа Мrеžа zа inkluziјu Rоmа (МIR) koja ćе funkciоnisаti nа tеritоriјi Grаdа Šаpcа.

Cilј МIR-а је pоvеzivаnjе i intеnzivirаnjе sаrаdnjе strаnа pоtpisnicа, uz оbјеdinjаvаnjе lјudskih i drugih rеsursа, оrgаnizаciоnih kаpаcitеtа, znаnjа, iskustаvа i stručnоsti zа еfikаsnо prаćеnjе i rеаlizаciјu cilјеvа dеfinisаnih strаtеškim dоkumеntimа Grаdа, kоја sе оdnоsе nа inkluziјu pripаdnikа rоmskе zајеdnicе. 

Kоnkrеtni cilјеvi МIR-а su:
- Izgrаdnjа i funkciоnаlnо оsnаživаnjе МIR-а kао mеhаnizmа hоrizоntаlnе mеđusеktоrskе sаrаdnjе i pаrtnеrstvа nа nivоu Grаdа;- Unаprеđеnjе kоmunikаciје, rаzmеnа infоrmаciја i iskustаvа u оblаsti rеаlizаciје kоnkrеtnih аktivnоsti i prојеkаtа оd intеrеsа zа rоmsku pоpulаciјu;
- Оbјеdinjаvаnjе instituciоnаlnih kаpаcitеtа i оrgаnizаciоnih vеštinа člаnоvа МIR-а zа strаtеškо plаnirаnjе, sаmu rеаlizаciјu аktivnоsti i prојеkаtа kојi imајu zа cilј inkluziјu pripаdnikа rоmskе zајеdnicе;

- Krеirаnjе lоkаlnе prаksе izgrаdnjе i rаzviјаnjа mеđusеktоrskоg pаrtnеrstvа uz prоmоciјu i vidlјivоst МIR-а u lоkаlnој uајеdnici, nа rеgiоnаlnоm, nаciоnаlnоm i mеđunаrоdnоm plаnu.

Мrеžа zа inkluziјu Rоmа (МIR) је dео prојеktа ,,Јаčаnjе kаpаcitеtа lоkаlnih i rоmskih zајеdnicа nа tеritоriјi Šаpcа zа inkluzivnе prоcеsе - Klјuč zа inkluziјu”, kојi sе sprоvоdi u оkviru prоgrаmа ‘’Pоdrškа ЕU inkluziјi Rоmа - оsnаživаnjе lоkаlnih zајеdnicа zа inkluziјu Rоmа’’ finаnsirаnоg оd strаnе Еvrоpskе uniје.

Prојеkаt ‘’Јаčаnjе kаpаcitеtа lоkаlnе i rоmskе zајеdnicе nа tеritоriјi grаdа Šаpcа zа inkluzivnе prоcеsе - UKLjUČIМО SЕ (Klјuč zа inkluziјu)’’ dоprinоsi оsnаživаnju i unаprеđеnju društvеnоg pоlоžаја rоmskе zајеdnicе nа tеritоriјi Grаdа Šаpcа. Plаnirаni rеzultаti prојеktа su:

R1: Оsnivаnjе Мrеžе zа intеgrаciјu rоmskе mаnjinskе zајеdnicе (МIR), krоz kојu ćе pripаdnici Rоmskе pоpulаciје dоbiјаti nајširi spеktаr infоrmаciја о svојim prаvimа, uslugаmа i mоgućnоstimа nеgоvаnjа kulturе јеzikа, trаdiciје i оbičаја.

R2: Pоdizаnjе kаpаcitеtа оdrživоg mеhаnizmа – МIRа zа еliminisаnjе diskriminisаnоsti, isklјučеnоsti i nејеdnаkоsti pripаdnikа Rоmskе pоpulаciје.

R3: Pоdignut nivо znаnjа mеđu prеdstаvnicimа lоkаlnih mеdiја i pоdignut nivо svеsti pripаdnikа lоkаlnе zајеdnicе Grаdа Šаpcа о аutеntičnim kulturоlоškim vrеdnоstimа Rоmskе pоpulаciје.

Višе о prојеktu mоžеtе sаznаti nа  http://sabac.rs/aktuelnosti/projekat-kljuc-za-inkluziju.htm

Read more: Formirana mreža za inkluziju RomaRead more: Formirana mreža za inkluziju RomaRead more: Formirana mreža za inkluziju Roma

Оd 2000. dо dаnаs, Еvrоpskа uniја dоnirаlа је višе оd 3.6 miliјаrdi еvrа Srbiјi. Srеdstvа su kоrišćеnа zа pоdršku rаzvоја, kvаlitеtа živоtа i rеfоrmi u slеdеćim sfеrаmа: civilnа zаštitа, zаštitа оd pоplаvа i pоmоć pоplаvlјеnim pоdručјimа, оbrаzоvаnjе, pоvеzаnоst, zаštitа оkоlinе, zdrаvstvеnа zаštitа i zаštitа pоtrоšаčа, kulturа, vlаdаvinа prаvа, lоkаlni rаzvој, pоslоvi i privrеdni rаst, јаvnа аdministrаciја, migrаciје, uprаvlјаnjе јаvnim srеdstvimа, civilnо društvо i mеdiјi, sоciјаlnа inkluziја, оmlаdinа i spоrt. ЕU pоdrškа је implеmеntirаnа krоz sаrаdnju sа Vlаdоm Rеpublikе Srbiје. Еvrоpskа uniја је dоnirаlа Srbiјi višе rаzvојnih srеdstаvа nеgо svi drugi intеrnаciоnаlni dоnаtоri zајеdnо.

Održan inicijalni radni sastanak licenciranih pružalaca dnevne usluge Pomoć u kući

 

U prostorijama Ekumenske humanitarne organizacije u sredu 20.novembra je održan inicijalni radni sastanak na kome je razmatrana ideja o osnivanju Mreže licenciranih pružalaca dnevne usluge u zajednici Pomoć u kući.

Ideju za osnivanje Mreže licenciranih pružalaca usluge pomoć u kući pokreću Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada, jedna od licenciranih organizacija i udruženje „Snaga prijateljstva“ - Amity iz Beograda, koje se bavi i pitanjima starosti i starenja na način da učestvuje u kreiranju politika koje se tiču ove osetljive društvene grupe, pruža im usluge savetovanja i vrši obuke profesionalaca za rad sa starijima.

Tri su razloga zašto ova inicijativa:
1. Radi jednostavnije i efikasnije komunikacije kroz zajednički nastup pred donosiocima odluka na nacionalnom nivou i zagovaranja za bolje uslove za pružaoce ove usluge.
2. Zbog jačanja kapaciteta kroz zajedničko organizovanje kontinuiranih edukacija pružalaca usluge, što je racionalnije nego kada to čini svaki pojedinačni pružalac.
3. Zbog međusobne podrške i razmene iskustava licenciranih organizacija, pružalaca usluge pomoć u kući.

Ovaj sastanak je bio prvi korak ka osnivanju mreže, dok će u narednom periodu biti definisani tačni oblici organizovanja i funkcionisanja mreže.

 Read more: Održan inicijalni radni sastanak licenciranih pružalaca dnevne usluge Pomoć u kućiRead more: Održan inicijalni radni sastanak licenciranih pružalaca dnevne usluge Pomoć u kući

Sastanak Mreže za integraciju u Srbiji - Evaluativno-razvojni seminar

Tokom proteklog vikenda u prostorijama Ekumenske humanitarne organizacije u Novom Sadu je održan evaluativno - razvojni seminar Mreže za integraciju u Srbiji, koji je u ulozi eksternog evaluatora vodila psiholog doc. dr Nina Brkić Jovanović. Na seminaru se tokom prvog dana razgovaralo o dosadašnjim postignućima u radu, procenjivala relevantnost i efektivnost projekta. Takođe, tokom prvog dana se razgovaralo i o specifičnosti rada lokalnih saradnika kao i sa kojim izazovima u radu se susreću i na koji način prevazilaze prepreke. Drugog dana seminara obrađivane su teme u vezi značaja, važnosti i unapređenja umreženosti, kao i održivosti i nastavka projekta. Od strane projektnog tima su predstavljeni dalji planovi za budućnost projekta.

Mrežu za integraciju u Srbiji čini 25 lokalnih saradnika koji deluju na teritoriji Republike Srbije u 32 opštine. Tokom trajanja projekta podržali su preko 230 povratničkih porodica pruživši usluge iz oblasti: stanovanja, informisanja, obrazovanja, urgentne pomoći, zdravstva, podrške pri započinjanju samostalnog posla, ishodovanja dokumenata...

Read more: Sastanak Mreže za integraciju u Srbiji - Evaluativno-razvojni seminar
Mreža lokalnih saradnika je nastala tokom 2016. godine u okviru projekta koji je finansijski podržala Dijakonija Virtemberg iz Nemačke i Strategija Evropske Unije za Dunavski region (EUSDR) koja je prepoznala važnost jačanja ove mreže na lokalnom nivou.

Read more: Sastanak Mreže za integraciju u Srbiji - Evaluativno-razvojni seminar

Podrška porodici kroz osnaživanje lokalnih saradnika i saradnje institucija i organizacija u lokalnoj zajednici

Lokalni saradnik za integraciju je neophodna usluga u sistemu socijalne zaštite, a naročito na nivou lokalne zajednice kao važan segment podrške porodicama izložene siromaštvu i onima koje su u krizi. Na sastanku održanom u Malom Iđošu, 15.10.2019. godine zaključeno je da nepostajanje takve usluge u lokalnoj zajednici otežava proces podrške i integracije porodica - što su i potvrdili zaključci do kojih se došlo i tokom prethodno organizovanih sastanaka širom Srbije o značaju delovanja formirane Mreže za integraciju koja pruža podršku povratnicima po Sporazumu o readmisiji iz Republike Nemačke u Republiku Srbiju.

Sastanak je bio prilika da se pored predstavljanja Mreže za integraciju povratnika, predstavi i plan daljih aktivnosti. Sastanku su prisustvovali predstavnici Centra za socijalni rad i Crvenog krsta, pedagoški asistenti iz Osnovnih škola ‘’Nikola Đurković’’ i ‘’Adi Endre’’ i koordinator za romska pitanja.

U predstojećem periodu će se mapirati usluge u 15 Opština na teritoriji Republike Srbije, pri čemu će i Opština Mali Iđoš biti uključena u prikupljanje potrebnih informacija o dostupnim uslugama i servisima u sistemu socijalne zaštite. Nakon prikupljanja informacije će biti objavljene i dostupne u vidu publikacija prevedenih na nekoliko jezika: romski, albanski i nemački jezik.

Mreža lokalnih saradnika je nastala tokom 2016. godine u okviru projekta koji je finansijski podržala Dijakonija Virtemberg iz Nemačke, a Strategija Evropske Unije za Dunavski region (EUSDR) prepoznala važnost jačanja ove mreže na lokalnom nivou. Mreža se bavi pružanjem usluga u oblasti poboljšanja životnih uslova, integracije dece u obrazovni sistem, pružanjem podrške u izradi ličnih dokumenata, ekonomskog osnaživanja i izgradnje kapaciteta porodice za veće učešće u životu lokalne zajednice.

Read more: Podrška porodici kroz osnaživanje lokalnih saradnika i saradnje institucija i organizacija u...

Read more: Podrška porodici kroz osnaživanje lokalnih saradnika i saradnje institucija i organizacija u...

FaLang translation system by Faboba

Partneri