Visits 295062

naslovna1803

Javni poziv povratnicima u Kikindi, Zrenjaninu, Žitištu i Subotici

poziv050319

Na osnovu Sporazuma o Projektu broj 81217355 između GIZ-a i EHO-a vezanom za sprovođenje projekta
“Mogućnosti za novi početak”
koji je podržan od strane Saveznog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Vlade SR Nemačke i realizuje se u sklopu Nemačke razvojne saradnje koju sprovodi GIZ

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) objavljuje
JAVNI POZIV
za izbor korisnika pomoći u građevinskom materijalu za unapređenje uslova stanovanja i stručnoj podršci u planiranju i izvođenju građevinskih radova.

Pravo na pomoć mogu da ostvare prvenstveno povratnici po osnovu Sporazuma o readmisiji (90%) i druga socijalno ugrožena lica (10%) koji žive na teritoriji Subotice, Zrenjanina, Žitišta i Kikinde, prema mestu prebivališta.

 PDF download javnih poziva:      SUBOTICA     ZRENJANIN      ŽITIŠTE      KIKINDA   (klik na naziv mesta za skidanje odgovarajućeg teksta poziva)


I Uslovi za izbor korisnika
1. da su povratnici po osnovu Sporazuma o readmisiji (90%) ili druga socijalno ugrožena lica (10%),
2. da na navedenoj teritoriji poseduju stambeni objekat koji ne ispunjava osnovne uslove za stanovanje (prvenstveno higijenski minimum u vidu kupatila), a da veličina stambenog objekta ne prelazi osnovne potrebe porodičnog domaćinstva, kao i da je stepen izgrađenosti objekta takav da bude useljiv po dobijanju donacije,
3. da ne poseduju drugu nepokretnost u Republici Srbiji ili u drugoj državi kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje,
4. da nisu bili ili da nisu trenutno uključeni u neki drugi projekat za trajno rešavanje stambenih potreba, odn. da nisu dobijali pomoć u građevinskom materijalu,
5. da poseduju validan dokaz o vlasništvu nad objektom, dozvole za stambeni objekat ili dokument koji potvrđuje da je objekat legalan ili u procesu ozakonjenja, a da je taj objekat izgrađen na lokaciji na kojoj je dozvoljena individualna stambena gradnja.

II Prijava na oglas
Uz prijavu na oglas potrebno je da podnosilac preda sledeća dokumenta (fotokopije):
1. Dokumenta kojima dokazuje da je povratnik po Sporazumu o readmisiji, ako je to slučaj (potvrde, pasoš i sl.),
2. Očitanu važeću ličnu kartu ili drugi važeći dokument, iz kojeg se vidi mesto prebivališta,
3. Dokumenta u vezi sa vlasništvom nad parcelom i objektom (overen kupoprodajni ugovor, ili ugovor o poklonu ili nasleđivanju, ili prepis lista nepokretnosti, ili izvod iz zemljišnih knjiga, ili da je objekat ozakonjen ili u procesu ozakonjenja i sl.)

Javni poziv se objavljuje 05.03.2019. godine na oglasnim tablama Povereništva za izbeglice i migracije Republike Srbije i mesnih zajednica/opština.
Rok za podnošenje prijava na oglas je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Prijava se može podneti lično u četvrtak 7.03. ili 14.03.2019 god. od 10 do 12 časova, u kancelarijama EHO-a, u Kikindi, Zrenjaninu, Žitištu, Subotici.

ili poštom na adresu:
Ekumenska humanitarna organizacija
PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA POMOĆ U GRAĐEVINSKOM MATERIJALU
NA PROJEKTU “MOGUĆNOSTI ZA NOVI POČETAK“
Ćirila i Metodija 21, 21000 Novi Sad
Rok za predaju Prijave je utorak, 19. mart 2019. godine.

III Donošenje odluke
Konačnu odluku o dodeli pomoći najugroženijima donosi Komisija na osnovu priložene dokumentacije i izvršenih poseta porodicama. Predlog lista odobrenih zahteva biće objavljena na istim mestima gde i Javni poziv. Podnosilac prijave može uložiti prigovor na Predlog listu u roku od 8 dana od objavljivanja liste. Posle razmatranja prigovora Komisija utvrđuje Konačnu listu odobrenih korisnika pomoći.

IV Dodatne informacije
Za sve dodatne informacije u vezi ovog Javnog poziva možete kontaktirati: Branko Milutinović 069/707461, radnim danima 10:00 – 13:00h
   Za Kikindu: Milanko Bjelić 069/707972  radnim danima 10:00 – 13:00h.
   Za Zrenjanin: Maja Vukotić 069/707370 radnim danima 10:00 – 13:00h.
   Za Suboticu: Predrag Krajnović 069/707960  radnim danima 10:00 – 13:00h
   Za Žitište: isto kao za Kikindu.

FaLang translation system by Faboba

Актуелности

PОZIV ZА ОDАBIR PАRТNЕRSKIH ОPŠТINА I GRАDОVА
Објављено: 18-04-2019
ЕKUМЕNSKА HUМАNIТАRNА ОRGАNIZАCIЈА (ЕHО) iz Nоvоg Sаdа rаspisuје ЈАVNI PОZIV zа оdаbir pаrtnеrskih оpštinа i grаdоvа (ЈLS)u ...
Zajedničke radosti
Објављено: 18-04-2019
Deca iz socijalno ugroženih porodica nemaju uslove za nesmetano učenje i ispunjavanje školskih obaveza. Rad sa decom nas ...
Ekumenska humanitarna organizacija promoviše interkulturalni dijalog u obrazovnim ustanovama
Објављено: 16-04-2019
Tokom perioda 2013-2018 EHO je aktivno doprinosio razvoju interkulturalnog dijaloga i razvijanja demokratskih vrednosti u ...
Aktuelne aktivnosti za decu uključenu u život i/ili rad na ulici
Објављено: 12-04-2019
Kako imamo u vidu da je slobodno vreme, vreme kada sve što smo naučili i svi uticaji kojima smo svakodnevno izloženi, oblikatori ...
Povodom Međunarodnog dana dece uključenih u život i/ ili rad na ulici
Објављено: 12-04-2019
Međunarodni dan dece koja su uključena u život i/ ili rad na ulici ustanovljen je 2011. godine od strane Konzorcijuma, vodeće ...
Prevencija nasilnog ekstremizma i socijalna inkluzija
Објављено: 09-04-2019
„Prevencija nasilnog ekstremizma kroz socijalnu inkluziju” (Prevention of Violent Extremism through Social Inclusion) naziv je ...

Partneri