Podrška obrazovanju i šivenje marama u Prihvatnom centru u Šidu

Učenje rada na računaru

08. Oct 2020.

Tokom trajanja projekta, koji se realizuje uz podršku Evangelical Lutheran Church in America (ELCA), naše saradnice kontinuirano pružaju podršku deci u obrazovanju, a u saradnji i uz pomoć KIRS-a i lokalne škole za osnovno obrazovanje. 

U okviru prihvatnog centra, svakodnevno se pruža podrška učenju, matematika, srpski i engleski jezik. Tokom rada se svakom detetu pristupa individualno i pruža mu se maksimalna pomoć a u skladu sa njegovom nivoom znanja i onim što škola očekuje. 

Deca su pokazala veliku zainteresovanost za ovakav vid rada i svakodnevno dolaze u kutak. Veliki broj dece ranije nisu bili uključeni u redovan školski sistem u našoj zemlji, ali navode da im znači kada rade nešto korisno za sebe i unapređuju svoje znanje. 

U kutku pored podržavajuće i tople atmosfere, vlada i radna atmosfera i deca su zaista posvećena izradi svojih zadataka. Ono što se povremeno javlja kao prepreka je jezička barijera, ali i ona se lako savlada uz pomoć krativnosti (tako su npr. imali čas kreativne geometrije gde su se geometrijski oblici savladali pravljenjem leptira od papira).

Ni časovi likovne kulture i fizičkog vaspitanja ne zaostaju. Gotovo svakodnevno se organizuje neki vid sportskog takmičenja za najmlađe, kao i kreativne radionice.

Geografija im je posebno zanimljiva kada na globusu treba da pronađu svoju zemlju i potom pokažu put koji su prešli da bi došli do Srbije.

Ne zapostavlja se ni informatičku pismenost. Malo starija deca su zainteresovana za rad u različitim programima, pa im se svakodnevno obezbeđuje i vreme koje provode istražujući na kompjuterima sfere svog interesovanja.

Uporedo sa pružanjem podrške u obrazovanju, održavale su se i kontinuirane radionice za žene na kojima su se šile marame. Pored toga što su se veoma lepo zabavile, imale su priliku da uče da šiju ili da dalje unapređuju svoje već postojeće znanje. Posebno su bile zadovoljne svojim radom i ishodom radionica, jer su pored toga što su imale priliku da uče, na kraju radionice svaka od njih je i dobila maramu.