Javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje konsultantskih usluga u oblasti podrške za samozapošljavanje

Javni poziv EHO-GIZ projekat „Podrška za novi početak“

23. Dec 2020.

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) u cilju bolje reintegracije povratnika (po Sporazumu o readmisiji) u Srbiji, sprovodi jednogodišnji projekat (1. decembar 2020. - 30. novembar 2021. godine) u okviru programa Nemačke razvojne saradnje.

Projekat se sastoji iz tri komponente: pravna podrška, podrška samozapošljavanju i podrška za unapređenje stanovanja. Planirano je da tokom trajanja projekta minimum 25 povratnika, prvenstveno sa teritorije projektnih lokacija (Sremska Mitrovica, Ruma i Pećinci), ali uključujući i teritoriju Novog Sada i šire Vojvodinu, bude podržano kroz ovu komponente za samozapošljavanje. Pri tome, do 20% podržanih mogu biti i nepovratnici iz marginalizovanih grupa stanovništva na istim lokacijama (Romi, interno raseljeni, primaoci socijalne pomoći, porodice koje žive u sličnim uslovima siromaštva).

U okviru komponente podrška samozapošljavanju predviđeno je angažovanje konsultanta u cilju podrške korisnicima u poboljšanju svog socio-ekonomskog položaja kroz započinjanje ili unapređenje sopstvenog posla, u sklopu pomoći kojom im se dodeljuje određeni alat/oprema za posao.

OPIS POSLOVA (za period januar– decembar 2021.godine)

1. Obuka za Pisanje biznis plana - Dizajn, priprema i realizacija do 6 jednodnevnih obuka za Pisanje biznis plana za do 9 učesnika po obuci ili alternativno zbog COVID 19, telefonska obuka za do 60 ljudi. Obuka pored teorijskih koncepata treba da pruži mogućnosti učesnicima obuke da razviju osnovne veštine za planiranje sopstvenog posla i pisanje biznis plana. Tokom obuke konsultant treba učesnicima da pruži podršku u pripremi prijava za dobijanje alata/opreme za njihov posao i izradi biznis planova.

2. Priprema i učešće u Selekciji korisnika za startup grant u vidu podrške i alata/opreme za započinjanje ili unapređenje sopstvenog posla. Učešće u radu Komisije i obilazak kandidata sa najboljim biznim planovima koji su prošli prvi krug selekcije (ili alternativno korišćenje prikupljenih slika sa obilaska kandidata koji su obavili terenski saradnici).

3. Ekspertska podrška korisnicima grantova za započinjanje ili unapređenje sopstvenog posla (min 25 do 30 ljudi) – individualne konsultacije (instrukcije 1:1 direktno prilikom predaje alata korisniku i telefonski): praćenje i podrška podržanih kandidata kroz konsultacije i savete za vođenje posla, dodatnu motivaciju i evidentiranje ostvarenog mesečnog prihoda na osnovu izjava kandidata tokom trajanja projekta.

4. Pisanje periodičnih izveštaja o sprovedenoj podršci za samozapošljavanje –mesečno, tromesečno, završni, za potrebe projekta.

Napomena: Projektom je za konsultantske usluge predviđena isplata nadoknade/honorara na mesečnom nivou. Konsultant mora da da ponudu za sve poslove iz OPISA POSLOVA i ukupnu cenu za CEO period angažovanja. EHO će plaćati putne troškove (odn. potrošeno gorivo u slučaju korišćenja sopstvenog vozila) i poslovni telefon.

NEOPHODNE KOMPETENCIJE I KVALIFIKACIJE KONSULTANTA/KINJE:

-          5 godina trenerskog iskustva u oblasti ekonomskog osnaživanja, razvoja i pisanja biznis planova;

-          Prethodno iskustvo u radu sa ranjivim i marginalizovanim grupama (Romi, izbegla i interno raseljena lica, povratnici itd.) na polju ekonomskog osnaživanja;

-          Izražene analitičke veštine i veštine komunikacije;

-          Poznavanje engleskog jezika;

-          Poželjno vozački ispit B kategorije (aktivni vozač);

-          Poznavanje rada u MS Office.

VREMENSKI OKVIR

Period intervencije:

15. januar 2021. - 30. novembar 2021. godine.

Realizacija aktivnosti predviđena je na sledeći način:

- Obuka za Pisanje Biznis plana (posle prijava korisnika na objavljeni javni poziv)

- Selekcija korisnika za startup grant (odmah nakon realizovanih obuka)

- Ekspertska podrška korisnicima grantova (kontinuirano, terenska poseta - bar jednom, telefonom – bar jednom u mesec dana)

- Izveštavanje periodično

KRITERIJUMI ZA ODABIR KONSULTANTA

-          Ispunjenost uslova,

-          Prethodno iskustvo i reference konsultanta,

-          Predloženi program obuke,

-          Ponuđena cena,

-          Dostupnost, odnosno mogućnost prilagođavanja konsultanta zahtevima projekta – vremenskom okviru, planu aktivnosti, naročito planu terenskih poseta korisnicima grantova koje će biti projektovane u dogovoru sa projektnim timom.

Sve prijave moraju sadržati Ponudu sa planom realizacije i cenom , uz biografiju konsultanta (u slučaju da se radi o timu, dostaviti biografiju svakog konsultanta posebno).

Obavezno naznačiti da li je ponudač pravno ili fizičko lice. U prvom slučaju navesti da li je u sistemu PDV-a. Za fizičko lice navesti u kojem je statusu (nezaposlen, zaposlen, penzioner). Cena u ponudi je neto suma koja se isplaćuje ponuđaču.

Rok za dostavljanje ponuda: sreda, 06.01.2021. godine, 16.00h.

Ponude slati e-mailom na adresu: konkurs@ehons.org sa napomenom u Naslovu – Ponuda za konsultantsku uslugu – GIZ projekat

Svi ponuđači će biti obavešteni o konačnoj odluci Komisije o izboru najpovoljnije ponude.