Međunarodni dan Roma - izjava projektnog tima „S Romima i za njih u Dunavskom regionu“

08. Apr 2021.

Na Međunarodni dan Roma, projektni tim „S Romima i za njih  u Dunavskom regionu“* ističe neophodnu zajedničku odgovornost za podršku učešću Roma i razvoju romske zajednice sa osnovnim principima za Rome, od strane Roma i sa njima. Takođe, naglašavamo važnost posvećenosti inkluziji, jednakosti i nediskriminaciji Roma, posebno danas, u ovim uslovima u kojima se nalaze zbog globalne pandemije COVID19 virusom.

Romi su i dalje najranjivija grupa i dalje se suočavaju sa teškim životnim uslovima i diskriminacijom u pristupu socijalnoj pomoći, zdravstvenoj zaštiti, zapošljavanju i adekvatnom stanovanju - prema različitim evropskim izveštajima i izveštajima relevantnih međunarodnih organizacija i institucija. Mnogi Romi u zemljama EU su žrtve predrasuda i socijalne stigme, uprkos činjenici da su zemlje EU zabranile diskriminaciju.**

Od početka svoje istorije u Evropi, Romi su se suočili sa segregacijom, diskriminacijom i kršenjem osnovnih sloboda i ljudskih prava. Tokom Drugog svetskog rata počinjene su brojne nepravde protiv njih, poput potčinjavanja, prinudnih pobačaja i genocida.

Danas, EU ima pravne instrumente i sveobuhvatnu politiku za izgradnju istinske Unije jednakosti. Ipak, kao što je naglašeno u akcionom planu EU za borbu protiv rasizma 2020-2025, i dalje postoji diskriminacija na osnovu rasne ili etničke pripadnosti. Ovo se može posebno odnositi na Rome, koji redovno ostaju isključeni i marginalizovani. Mnogi od 12 miliona Roma koliko ih i živi u Evropi i dalje se svakodnevno suočavaju sa diskriminacijom, antigipsizmom i socijalno-ekonomskom isključenošću.

Zaključak EU okvira za nacionalne strategije integracije Roma pruža priliku da se pojačaju mere i aktivnosti na rešavanju ovog izaova. Ovo je utoliko važnije što je pandemija COVID-19 otkrila ekstremnu izloženost isključenih i marginalizovanih romskih zajednica negativnim zdravstvenim i socijalno-ekonomskim uticajima.

U takvim okolnostima treba pojačati napore na poboljšanju života Roma i osigurati poštovanje njihovih osnovnih prava uz podršku svih relevantnih institucija i organizacija civilnog društva koje rade na sprovođenju politika inkluzije Roma.

Postizanje pravičnosti i inkluzije zahteva povećanu upotrebu i bolje kanaliranje resursa, te uključivanje i partnerstvo romskih zajednica, svih nivoa vlasti, sektora i zainteresovanih strana (nacionalne vlade, institucije EU, međunarodne organizacije, civilno društvo, kao i akademsku zajednicu).

Evropska komisija stoga postavlja sedam ciljeva na nivou EU za period do 2030. Tri od ovih ciljeva su horizontalna u oblastima jednakosti, inkluzije i učešća. Preostala četiri su sektorski ciljevi u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja i zdravstva.

Na nacionalnom nivou, vlade bi trebale razviti snažne nacionalne strateške okvire za Rome kako bi se preuzele dugoročne obaveze i sarađivale s institucijama EU na ravnopravnosti, uključivanju i učešću Roma.

Pojačana posvećenost je od suštinske važnosti za rešavanje problema isključivanja, segragacije, antigipsizma i diskriminacije ali i za  poboljšanje inkluzije Roma i ključnih oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva i stanovanja na teritoriji cele Evrope.

Kada je reč o Srbiji, prema zvaničnim podacima, u Srbiji živi najmanje 150.000 Roma, mada nezvanične brojke ukazuju da bi taj broj mogao biti znatno veći. Značajan broj Roma u Srbiji i dalje živi u nehumanim životnim uslovima, uskraćenim za sposobnost primene higijenskih mera i adekvatne zaštite od virusa Covid19. Mnogi od njih trenutno nisu u mogućnosti da realizuju svoje aktivnosti na prikupljanju sekundarnih sirovina, čime su izloženi dodatnoj marginalizaciji i osiromašenju.

U ovim okolnostima, neophodno je povećati napore za unapređenje života Roma u Srbiji i obezbediti njihova osnovna prava uz podršku svih relevantnih institucija i organizacija civilnog društva koje rade na sprovođenju politika inkluzije Roma u Srbiji.

Ekumenska humanitarna organizacija - EHO godinama radi za Rome i sa njima u cilju poboljšanja uslova stanovanja, inkluzije i njihovog socijalnog položaja u društvu. Uključivanje Roma u život lokalne zajednice nešto je što je izuzetno važno i još uvek neophodno za osiguranje aktivnog građanstva.

Projekat „S Romima i za njih  u Dunavskom regionu“ ima za cilj da razmeni iskustva, znanja i primere dobre prakse u radu s romskom zajednicom i drugim marginalizovanim grupama u zemljama Dunavskog regiona. Projekat je omogućen finansijskom podrškom državnog ministarstva Baden Virtemberg u okviru Strategije EU za Dunavski region (EUSDR). Projekat se sastoji od tri faze u kojima svaka od njih osnažuje Rome i donosi društvene promene u svojim zajednicama: 

Faza A: Izgradnja kapaciteta u romskim selima radi povećanja bezbednosti porodice u regionu Sibiu (Rumunija) i u Vojvodini (Srbija)
Faza B: Obrazovne mere za borbu protiv siromaštva i osnaživanje roditelja da budu aktivni u pružanju podrške deci u njihovom obrazovnom putu u romskom naselju Rankovce u Slovačkoj i u Vojvodini (Srbija)
Faza C: Poboljšati sistem informisanja i savetovanja Roma u vezi sa legalnim načinima migracije u Štutgartu (Nemačka) i u Novom Sadu (Srbija)

Međunarodni dan Roma obeležava se svake godine 8. aprila, u znak sećanja na osnivanje prve velike međunarodne romske građanske inicijative, Međunarodne unije Roma, 1971. godine u Londonu. Međunarodni dan Roma je takođe dan za proslavu romske kulture i podizanje svesti o problemima sa kojima se Romi suočavaju širom sveta.

Čestitamo svim Romima - Međunarodni dan Roma, sa željom da se sledeće godine proslavi u znatno boljim okolnostima i sa većim indeksom socijalne inkluzije.

Projektni tim „S Romima i za njih  u Dunavskom regionu“ pozdravlja napredak postignut u pogledu inkluzije Roma u Evropi u poslednjoj deceniji i ostaje posvećen podršci njihovom punom učešću, destigmatizaciji i integraciji Roma u Dunavskom regionu.

U ime projektnog tima „S Romima i za njih  u Dunavskom regionu“,

Milisav Milinković

Ekumenska humanitarna organizacija

 

* „S Romima i za njih u Dunavskom regionu“ je projekat čiji je cilj razmena iskustava, znanja i primera dobre prakse u radu sa romskom zajednicom i drugim marginalizovanim grupama u zemljama Dunavskog regiona. Projekat sprovodi Ekumenska humanitarna organizacija u partnerstvu sa Diakonijom Virtemberg iz Nemačke i partnerima iz Evangeličke akademije Transilvanije iz Sibija, Rumunije i Evangeličke dijakonije iz Slovačke.
** EU Roma strategic framework for equality, inclusion and participation for 2020 - 2030,
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_-_a_new_eu_roma_strategic_framework_en.pdf