Besplatna pravna pomoć - koji su oblici ove pomoći

17. May 2021.

Po Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, besplatna pravna pomoć sastoji se od:

1) Pružanje pravnog saveta - detaljno objašnjenje o načinu i mogućnosti rešavanja konkretne pravne stvari pred sudom, drugim državnim organom, odnosno organom javne vlasti ili u postupku mirnog rešavanja spora, a koje se odnosi na pravo, obavezu ili interes korisnika besplatne pravne pomoći zasnovan na zakonu.

2) Sastavljanja podneska - izrada pismena kojim se pokreće postupak pred sudom, drugim državnim organom, odnosno organom javne vlasti ili koje se podnosi tokom već pokrenutog postupka (sastavljanje tužbe, zahteva, predloga, molbe, pritužbe, prigovora, podnesaka, žalbe i drugog pravnog sredstva).

3) Zastupanja - svaka pravna radnja koju na osnovu ovlašćenja za zastupanje punomoćnik preduzima u ime i za račun korisnika besplatne pravne pomoći u postupku pred sudom, drugim državnim organom, organom javne vlasti ili u postupku mirnog rešavanja spora.

4) Odbrana - zastupanje osumnjičenog, okrivljenog ili optuženog u predistražnom, istražnom i krivičnom postupku, koji se vodi zbog sumnje da je izvršeno krivično delo za koje nije predviđena obavezna odbrana i zastupanje u prekršajnom postupku koji se vodi zbog sumnje da je izvršen prekršaj za koji je predviđena kazna zatvora.

Pored besplatne pravne pomoći, postoji i besplatna pravna podrška, koja se sastoji od:

1) pružanja opšte pravne informacije - informacija o uređenju neke pravne oblasti, pravnom položaju korisnika u konkretnoj pravnoj stvari, subjektu i načinu odlučivanja o pojedinačnom pravu, obavezi ili interesu zasnovanom na zakonu, pred sudom ili drugim državnim organom odnosno organom javne vlasti, o pravilima i o visini troškova postupka koji se ne odnose na postupak pred sudom u konkretnoj pravnoj stvari, mogućnosti mirnog rešenja spora, načinu izvršenja odluke, o razlozima i uslovima za pokretanje upravnog postupka i postupka koji se pokreće ustavnom žalbom i o uslovima i postupku ostvarivanja prava na besplatnu pravnu podršku.

2) Popunjavanja formulara - pomoć u unošenju podataka o korisniku, koje popunjava pružalac, a potpisuje korisnik.

3) Posredovanja u rešavanju sporova, vansudskim putem, od strane licenciranog posrednika

4)Sastavljanja javnobeležničke isprave - sastavljanje javnobeležničkih zapisa i javnobeležničkih zapisnika, od strane javnih beležnika.

Udruženja, u okviru ciljeva zbog kojih su osnovana, I nakon upisa u registar, mogu da pružaju opšte pravne informacije i popunjavaju formulare, kao oblike besplatne pravne podrške.