Obuka o rodno zasnovanom nasilju

29. Jun 2021.

Sticanje osnovnih znanja o rodno zasnovanom nasilju i mogućnostima doprinosa crkava njegovom suzbijanju i smanjivanju te pružanje podrške osobama koje su njime pogođene bili su ciljevi obuke koja je u tri modula održana tokom juna meseca za ljude koji su aktivni u životu crkava. Voditeljka obuke Ankica Dragin je sa učesnicima obradila, između ostalog, teme odnosa pola i roda, nasilja kao najekstremnijeg vida kršenja ljudskih prava i načina reagovanja na rodno zasnovano nasilje i njegove prevencije. Obuka je održana onlajn, izuzev poslednjeg dana kada je organizovana u prostorijama Ekumenske humanitarne organizacije kojom prilikom su polaznicima dodeljeni sertifikati o pohađanju obuke.

Obuka o rodno zasnovanom nasilju deo je projekta „Ka rodnoj pravdi u Srbiji – mlade i starije žene zajedno“ koji Ekumenska humanitarna organizacija realizuje kao deo programa ACT Alliance - Gender Justice Programme 2020. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Čovekoljubljem, dobrotvornom fondacijom Srpske pravoslavne crkve.