Konkurs za angažovanje koordinatora lokalnih projektnih aktivnosti u Smederevskoj Palanci

oglas za posao

17. Aug 2021.

EKUMENSKA HUMANITARNA ORGANIZACIJA (EHO)

     Objavljuje konkurs za angažovanje 

KOORDINATORA LOKALNIH PROJEKTNIH AKTIVNOSTI U SMEDEREVSKOJ PALANCI U OKVIRU KOMPONENTE OBRAZOVANJE PROJEKTA „SOCIJALNA INKLUZIJA ROMA I DRUGIH OSETLJIVIH GRUPA U SRBIJI 2019-2022“

Naziv radnog mesta:  Koordinator projektnih aktivnosti za komponentu Obrazovanje

Status: Ugovor o delu 

Opis poslova:
• učestvuje u realizaciji projekta prema opisu aktivnosti iz projektnog predloga;
• koordinira rad tima lokalnih „tutora“ u Smederevskoj Palanci, organizuje obuke, radionice, sastanke i terenske posete porodicama koje učestvuju u projektu;
• radi u timu sa Projektnim koordinatorom/kom i drugim saradnicima/ama u cilju efikasnei blagovremene realizacije projekta i razmene podataka, informacija i unapređenja rada;
• priprema dokumentaciju neophodnu za organizaciju i nesmetanu realizaciju „tutoring“ projektnih aktivnosti u Smederevskoj Palanci;
• pruža neophodnu podršku koordinatoru/ki projekta tokom monitoringa i evaluacijeprojektnih aktivnosti;
• priprema periodične i završne izveštaje o realizovanim aktivnostima;
• daje predloge za unapređenje i bolje funkcionisanje projekta u oblasti obrazovanja i dodatne podrške učenicima koji dolaze iz socijalno-ugroženih porodica;
• komunikacira po potrebi sa donatorima, partnerima, i korisnicima kao i sa predstavnicima ostalih projekata EHO-a;
• obavlja i druge poslove po nalogu direktora/ke i koordinatora/ke projekta.

Potrebne kvalifikacije:
• visoka ili viša stručna sprema – oblast obrazovanja/nastavnik/pedagog ili socijalne zaštite/sociolog/psiholog;
• iskustvo u oblasti obrazovanja i/ili socijalne zaštite i sprovođenju projekata;
• aktivno znanje engleskog jezika;
• dobro poznavanje rada na računaru;
• vozačka dozvola B kategorije; 

Poželjno  iskustvo:
• minimalno trogodišnje radno iskustvo u oblasti obrazovanja ili socijalne zaštite;
• poželjan prethodni rad u humanitarnim projektima i rad sa osetljivim grupama; 
• Rom/kinja koji/a ispunjava uslove ovog konkursa će imati prednost pri angažovanju;

Očekivane veštine i sposobnosti: 
• sposobnost rada u timu i pod stresom;
• senzibilisanost u rad sa decom, posebno decom koja dolaze iz romske zajednice;
• komunikacione i organizacione sposobnosti;
• kreativnost i inovativnost.

Uslovi rada:
• terenski rad i rad sa grupom od najmanje 8 saradnika;
• rad sa porodicama i decom iz romske zajednice i drugih ugroženih grupa, uključuje i posetu porodicama/terenski rad;
• radno vreme prema potrebama realizacije projektnih aktivnosti/izvršenja zadataka, rad u toku vikenda po potrebi i putovanje u druga mesta radi razmene iskustava i dobrih praksi u pružanju dodatne podrške deci koja su u riziku.

Prijava na konkurs treba da uključi CV i motivaciono pismo. 

Prijavu slati na: konkurs@ehons.org , meil nasloviti sa Prijava_Konkurs_Koordinator_tutoring, najkasnije do 23.08.2021.