Podrška za novi početak

Podrška za novi početak - Assistance for a New Start


Ovaj projekat se realizuje u cilju bolje reintegracije povratnika u Srbiji, tako što im omogućava bolji legalan pristup javnim uslugama, bolji pristup zapošljavanju i poboljšanje njihovih uslova života.

Projekat se sastoji iz tri komponente: pravna podrška, podrška samozapošljavanju i podrška za unapređenje stanovanja. Planirano je da tokom trajanja projekta pomoć bude pružena povratnicima, prvenstveno sa teritorije projektnih lokacija (Sremska Mitrovica, Ruma i Pećinci), ali i šire, uključujući teritoriju Novog Sada i Vojvodinu. Prioritet je dat ugroženim povratničkim porodicama sa lošim stambenim uslovima, nezaposlenim i nepomognutim od drugih organizacija. Pri tome, do 20% podržanih mogu biti i nepovratnici iz marginalizovanih grupa stanovništva na istim lokacijama (Romi ili neRomi, interno raseljeni, primaoci socijalne pomoći, porodice koje žive u sličnim uslovima siromaštva).

Projektom je predviđena pravna podrška najviše u vidu informisanja i obezbeđivanja ličnih dokumenata za 150 osoba, podrška samozapošljavanju u vidu opreme za započinjanje sopstvenog posla za 25 osoba i podrška za poboljšanje uslova stanovanja u vidu stručne pomoći i građevinskog materijala za popravku sopstvenih kuća za 25 porodica.

Takođe, kroz saradnju sa svim značajnim partnerima na nacionalnom i lokalnom nivou predviđen je dalji aktivan rad EHO-a na unapređenju postojećih politika i praksi koje se odnose na pitanja stanovanja, rad i (re)integraciju povratnika (i Roma).

Projektna metodologija zasnovana je na poštovanju osnovnih ljudskih prava i podršku ugroženima da ta prava ostvare, jednakosti, participaciji, multisektorskoj saradnji/partnerstvu, ekonomičnosti i transparentnosti.

Period sprovođenja projekta: 1. decembar 2020. - 30. novembar 2021. godine.

Usluge koje pružamo su podržane od Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u okviru Programa „Migracije za razvoj“ (PME). Program je deo šire inicijative „Povratak u nove šanse“ nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Koordinatorka projekta: Ana Birgeš, ana@ehons.org

Više informacija: office@ehons.org