Poziv za dostavljanje ponuda za izradu izveštaja o zatečenom stanju sa geodetskim elaboratima za nezakonito izgrađene objekte u romskim naseljima u Žablju

20. Jul 2022.

EHO objavljuje Poziv za dostavljanje ponuda za izradu izveštaja o zatečenom stanju sa geodetskim elaboratima za nezakonito izgrađene objekte u romskim naseljima u Žablju - u skladu sa detaljima opisanim u priloženoj dokumentaciji ovog poziva - vidi ispod:

1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZRADU IZVEŠTAJA O ZATEČENOM STANJU SA GEODETSKIM ELABORATIMA ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE OBJEKTE U ROMSKIM NASELJIMA U ŽABLJU
2. Finansijska ponuda za usluge i radove - Žabalj
3. Profil ponuđača i registracioni formular - Žabalj
4. Izjava o prihvatanju ponude i dodeli ugovora - Žabalj

Krajnji  rok  za  dostavljanje  ponuda  je  sreda, 03. avgust 2022.  godine  do  14:00  h.

Ponude slati isključivo poštom na adresu:

Ekumenska humanitarna organizacija,  
Ćirila i Metodija 21, 21107 Novi Sad
sa naznakom
“NE OTVARAJ” NOVI SAD - OZAKONJENJE-ŽABALJ,  
na ruke Sanji Grahovac