Poziv za obuku na projektu “Podrška u zaštiti i humanitarna pomoć ljudima u pokretu” Ekološki centar Radulovački, Sremski Karlovci 09. – 11. septembar 2022.

Poziv za obuku na projektu “Podrška u zaštiti i humanitarna pomoć ljudima u pokretu” Ekološki centar Radulovački, Sremski Karlovci 09. – 11. septembar 2022.

10. Aug 2022.

Ekumenska humanitarna organizacija je jedna od vodećih organizacija civilnog društva u Srbiji koja kroz praktično delovanje doprinosi izgradnji pravednog društva u kome se poštuju različitosti. Ciljne grupe EHO-a su ranjive i marginalizovane grupe čija su ljudska prava narušena i/ili su diskriminisane. 

Ovim putem Vas pozivamo da se prijavite na trodnevnu obuku namenjenu angažovanim radnicama/ima i volonterima u prihvatnim centrima koji su u direktnom kontaktu i radu sa migrantskom populacijom (socijalni radnici, pedagozi, edukatori i drugi stručni saradnici koji pružaju psiho-socijalnu i integracijsku pomoć i podršku).

Na obuku mogu da se prijave i druga lica, zainteresovana za rad sa migrantima. 

Teme koje ćemo tokom obuke obraditi su Humanitarni principi i psihološka prva pomoć (PFA). 

Obuka ima za cilj da pomogne angažovanim radnicima u prihvatnim centrima da budu bolje pripremljeni da odgovore na specifične potrebe migranata i/ili maloletnika/deteta bez pratnje u pokretu. Takođe će im pomoći da ojačaju svoje kapacitete za podršku migrantima. 

Cilj projekta “Podrška u zaštiti i humanitarna pomoć ljudi u pokretu” je da doprinese smanjenju ugroženosti migranata koji se nalaze u prihvatnim, azilantskim i tranzicionim centrima u Srbiji kroz direktnu humanitarnu pomoć i obezbeđivanje pristupa psihosocijalnoj podršci organizovanjem okupacionih radionica u prihvatnim centrima.  

Troškovi puta, smeštaja i hrane su u potpunosti pokriveni od strane Ekumenske humanitarne organizacije. 

Način prijave:

Prijavu izvršti na mejl: milica@ehons.org 

Mejl nasloviti: Prijava za Obuku  

U telu mejla dostaviti sledeće podatke: Ime i prezime, datum rođenja, mesto prebivališta, kontak telefon, navedite da li ste angažovani ili ste bili angažovani u nekom od prihvatnih/azilantskih centara i na kojoj poziciji.   

Broj mesta je ograničen, te ćemo prijave zatvoroti kada popunimo predviđen broj.

Krajnji rok za prijavu je: 31.08.2022. do 16:00 časova  

Napomena: Na ovu obuku mogu da se prijave i osobe koje trenutno nisu angažovane na pomenutim pozicijama ali ih zanima tema. Prioritet će svakako imati ciljna grupa te će preostala mesta popunjavati sa ostalim zainteresovanim licima.