Dani socijalne zaštite "Nasilje - uzroci , mere i intervencije"

Dani socijalne zaštite "Nasilje - uzroci , mere i intervencije"

15. Jun 2023.

U periodu 12 – 14. juna 2023. godine u U Novom Sadu u organizaciji Centra za socijalni rad Grada Novog Sada održana je međunarodna konferencija „Dani socijalne zaštite“ na temu Nasilje – uzroci, mere i intervencije. Konferencija je imala za cilj da okupi stručnjake iz oblasti socijalne zaštite, socijalnog rada i drugih srodnih nauka i disciplina, da omogući razmenu znanja, iskustva i prakse u radu, merama prevencije i intervencije, a sve u cilju sprečavanja i suzbijanja svih oblika nasilja.

Naša koleginica Tijana Čeliković, projektna koordinatorka, učestvovala je u radu drugog dana konferencije tokom panela – Deca i mladi počinioci krivičnih dela sa elementima nasilja. Odgovor sistema gde smo bili, gde smo sada i gde želimo da budemo u zaštiti maloletnih učinioca krivičnih i prekršajnih dela, svojim izlaganjem na temu: Ličnost maloletnika i faktori koji utiču na pojavu maloletničke delinkvencije.

U svom izlaganju Tijana je ukazala na značaj analize ličnosti maloletnika sa stanovišta onih društvenih nauka koje se bave definisanjem ličnosti i njenim karakteristikama, uz uvažavanje ličnosti maloletnika u kontekstu krivičnog materijalnog i procesnog prava, kao i analizu socijalnih faktora koji utiču na pojavu maloletničke delinkvencije.

Maloletnik je svako lice koje je u vreme izvršenja protivpravnog dela navršilo četrnaest, a nije navršilo osamnaest godina života. Kao posebna, specifična ličnost, maloletnik se nalazi između kategorije dece i mladih, i kako se radi o nezrelim i nesvesnim ličnostima, ali sposobnim da shvate posledice svojih dela, ove ličnosti imaju dobre šanse za povratak na društveno prihvatljiv put, ukoliko im pristupimo na osetljiv način uvažavajući njihovu ranjivost, ali i sve faktore i njihovu jačinu kojima su bili izloženi, a koji su ih možda odveli na put kriminaliteta, asocijalnog, protivpravnog, devijantnog ponašanja.

Kao organizacija koja postoji 30 godina i koja od samog osnivanja radi u domenu socijalne zaštite velika nam je čast uzeti učešće na ovakvom skupu. Zahvaljujemo organizatoru - Centru za socijalni rad Grada Novog Sada na ukazanom poverenju.