Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga formiranja parcele ispod nezakonito izgrađenog objekta odnosno izrade plana parcelacije i izveštaja o zatečenom stanju nezakonito izgrađenih objekata

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga formiranja parcele ispod nezakonito izgrađenog objekta odnosno izrade plana parcelacije i izveštaja o zatečenom stanju nezakonito izgrađenih objekata

11. Oct 2023.

EHO objavljuje Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga formiranja parcele ispod nezakonito izgrađenog objekta odnosno izrade plana parcelacije i izveštaja o zatečenom stanju nezakonito izgrađenih objekata na parcelama broj 147/2, broj 149/2, broj 146/1 i  broj 148 K.O. Beočin

- u skladu sa detaljima opisanim u priloženoj dokumentaciji ovog poziva - vidi ispod:

1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA GEODETSKE I PROJEKTANTSKE RADOVE ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE OBJEKTE U BEOČINU.pdf
2. Finansijska ponuda za usluge i radove Beočin Kolonija.pdf
3. Profil ponuđača i registracioni formular Beočin Kolonija.pdf
4. Izjava o prihvatanju ponude i dodeli Ugovora Beočin Kolonija.pdf

Krajnji  rok  za  dostavljanje  ponuda  je  petak,  20. oktobar 2023. godine  do  14:00  h.

Ponude slati isključivo poštom na adresu:

Ekumenska humanitarna organizacija,  
Ćirila i Metodija 21, 21107 Novi Sad
sa naznakom
“NE OTVARAJ” NOVI SAD - OZAKONJENJE-BEOČIN,  
na ruke Rastislav Vrbovski