Aktivnosti u Prihvatnom centru u Somboru

Edukativna radionica na temu Interkulturalnog razumevanja

29. Oct 2023.

U okviru saradnje Ekumenske humanitarne organizacije (EHONS), Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije (KIRS), Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice u Srbiji (UNHCR), Centra za kriznu politiku i reagovanje (CRPC) realizovane su aktivnosti podrške Centru, korisnicima i profesionalcima koji se pripremaju ili već pružaju potrebnu podršku licima koji u svojstvu migranata i izbeglica borave u Republici Srbiji.

Aktivnost je obuhvatila 3 delovanja. U okviru prvog predstavnici Komesarijata za izbeglice i migracije RS sa gore pomenutim akterima i korisnicima Centra su sadnjom tuja oplemenili Prihvatni centar. U aktivnosti je učestvovalo i 30 korisnika Centra.

U daljim segmentima rada organizovane su likovna i edukativna radionica. Danijela Vimić, akademska slikarka i profesorka likovne grupe predmeta sa idejom reciklaže je korisnike uvela u izradu lampiona koristeći tehniku oslikavanja po staklu. Na ovaj način su učesnici radionica spoznali značaj reciklaže i ponovne kreativne upotrebe materijala.

Edukativni deo uključio je studente Pedagoškog fakulteta u Somboru, učiteljski smer i terenske saradnice centra za Socijalni rad Grada Sombora koje su imali priliku da čuju osnovne informacije vezane za migracije. Edukaciju su održali predstavnici Centra za kriznu politiku i reagovanje. U okviru prve teme - Migracije, trendovi i rizici predstavljen je rad Centra za kriznu politiku i reagovanje. Takođe je napravljena razlika između pojmova migranti i izbeglice i predstavljeni su rizici koje migrantski  putevi (rute) nose sa osobom. U drugom delu obrađena je tema, Osnove kulturne medijacije i informacije o zemljama porekla. Navedena tema upoznala je prisutne sa osobenostima u radu i stavljen je akcenat na potrebi gradnje iskustvene senzibilisanosti u radu sa navedenom ciljnom grupom.

Data aktivnost deo je saradnje navedenih aktera, a sa ciljem da se doprinese stvaranju inkluzivnog okruženja u kom različitosti, u ovom slučaju kultura, neće stvarati zid među ljudima.

Ekumenska humanitarna organizacija je tokom 2023.godine sprovela 5 akcija koje su doprinele postizanju gore navedenog cilja.

Podršku licima smeštenim u Prihvatnim centrima u Šidu i Somboru Ekumenska humanitarna organizacija pruža uz podršku Evangeličke Luteranske crkve iz Čikaga kroz projekat „Osnaživanje žena i dece izbeglica“.