Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

1

03. Dec 2023.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se od 1992. godine, kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje ovog dana sa namerom da se podigne svest o položaju osoba sa invaliditetom u političkom, društvenom, ekonomskom i kulturnom životu, a sve u cilju unapređenja njihovog položaja i stvaranja uslova za ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u društvu.

Osobe sa invaliditetom, svuda u svetu susreću se sa fizičkom, socijalnom, ekonomskom i barijerama u shvatanju ljudi koji ih isključuju iz punog učešća u društvu kao ravnopravnih članova. Na taj način osobe sa invaliditetom bivaju dodatno ugrožene. Zato, cela zajednica i svi građani, treba da učine dodatni napor i pokažu veće razumevanje za osobe sa invaliditetom i za probleme sa kojima se oni svakodnevno susreću.

Naša organizacija kroz različite aktivnosti i projekte pomaže osobama sa invaliditetom u cilju poboljšanja njihovog kvalitet života. 

Pružanjem visokokvalitetnih usluga Kućne nege i pomoći u kući naša organizacija se trudi da poboljša kvalitet života starih i bolesnih lica, kao i osoba sa invaliditetom, koje imaju fizičke i psihičke teškoće zbog kojih nisu u stanju da samostalno žive u svojim domovima bez redovne pomoći u obavljanju aktivnosti dnevnog života, nege i nadzora, a nemaju raspoloživu ili imaju nedovoljnu porodičnu podršku. Usluga Kućne nege i pomoći u kući trenutno se pruža u opštinama: Novi Sad, Stara Pazova, Bački Petrovac, Plandište, Raška, Alibunar i Gadžin Han.

Kroz uslugu Lični pratilac deteta pružanjem odgovarajuće individualne praktične podrške detetu sa invaliditetom se omogućuje uključivanje u redovno školovanje, i aktivnosti u zajednici, radi uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti. Ovu uslugu naša organizacija trenutno pruža u opštini Bački Petrovac i Raška.

Savetodavno terapijske i socijalno edukativne usluge koje trenutno pružamo u opštini Raška su namenjene osobama sa invaliditetom. Ove usluge podrazumevaju psihološku i defektološku kliničku procenu i dijagnostiku, logopedski, oligofrenološki i psihološki tretman dece i individualni tretman-rehabilitacija dece uzrasta 0-18 godina, savetovanje roditelja. Rad na bazi poluintenzivnog psihološkog, defektološkog i logopedskog tretmana kako grupno tako i individualno u zavisnosti od potreba i mogućnosti korisnika. Za odrasla lica navedene usluge podrazumevaju radno osposobljavanje za rad na mašinama za obradu drveta, metala, plastike, papira u platna, a u zavisnosti od mogućnosti i potreba korisnika.

Dnevni centar za osobe sa invaliditetom, koji se nalazi u  zgradi naše organizacije u Novom Sadu, ima za cilj unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom, razvoj aktivizma i nezavisnosti kao i ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom. Na raspolaganju su razne vrste radionica u okviru radno okupacionog programa, a najznačajnija je EHO krojačka radionica, projekat koji je zamišljen kao preteča socijalnog preduzeća i ima za cilj zapošljavanje osoba sa invaliditetom i teže zapošljivih kategorija stanovništva.