Početak projekta "Sa i za Rome u Podunavskom regionu"

Kick off meeting: Together and with the Roma in the Danube Region

26. Dec 2020.

Ekumenska humanitarna organizacija je u saradnji sa Dijakonijom Vürtemberg i sa partnerima iz Slovačke i Rumunije otpočela projekat saradnje pod nazivom “Sa i za Rome u Podunavskom regionu” koji ima za cilj da razmeni iskustva, znanja i primere dobre prakse u radu sa romskom zajednicom u zemljama Podunavskog regiona. Prvi pripremni sastanak projektnog tima je održan online gde su i utvrđene aktivnosti projekta za narednih 15 meseci koliko će projekat i trajati.

Pored projektnih partnera iz Rumunije, Slovačke i Srbije, na događaju su učestvovali i predstavnici državnog ministarstva i regionalnog udruženja Sinti i Roma iz Virtemberga.

Dr. Birgit Dinzinger, šef Odeljenja za migracije i međunarodnu dijakoniju u Diakoniji Vurtemberg, rekla je: „Ovim projektom želimo da damo doprinos inkluziji Roma u našoj zemlji i u Evropskoj uniji“.

Srž projekta čine tri faze:
1. Faza A: Izgradnja kapaciteta u romskim selima za sprečavanje nasilja u porodici u regionu Sibiu, Rumunija
2. Faza B: Obrazovne mere za borbu protiv siromaštva u romskom naselju Rankovce u Slovačkoj
3. Faza C: Savetovanje i informisanje u vezi sa mobilnošću Roma u Stuttgartu kao deo terenskog socijalnog rada. i unapređenja legalnih migracija

Sve tri faze će biti sprovedene uz profesionalnu podršku EHO-a i projetnog tima u cilju razmene informacija, praksi i iskustava u socijalnom radu sa romskom populacijom i njihovom partcipacijom.

Lokalne organizacije civilnog društva će biti bliže uključene u projektne aktivnosti i lokalni akteri će krenuti putem efikasnijeg zagovaranja prema donosiocima odluka odgovornim za socijalnu inkluziju. Fokus prekograničnog projekta je transfer znanja i razmena iskustava o uspešnim projektima i praksama u radu romskom zajednicom i drugim marginalizovanim grupama.

Projekat predstavlja nastavak dugoročnog partnerstva Diakonije Virtemberg i Ekumenske humanitarne organizacije. Poseban fokus saradnje u proteklim godinama se odnosio na sprovođenje različitih projekata za povratnike po osnovu Sporazuma o readmisiji iz Nemačke, ali i projekti poput pomoći izbeglicama, programi za decu ulice, nege za osobe sa invaliditetom i starije osobe, kao i zdravstvene zaštite. EHO nastoji da kroz sve projekte ostvari glavne ciljeve borbe protiv siromaštva i promociju ljudskih prava i na taj način da doprinese izgradnji održivog civilnog društva u Srbiji.

Uključujući u projekat Diakoniju u Slovačkoj, Evangeličku akademiju u Transilvaniji i žensku inicijativu u Sibiuu, Diakonija Vurtemberg i EHO postavljaju još jedan kamen temeljac u saradnji sa partnerima iz Istočne Evrope. Ova saradnja treba da se proširi na još tri zemlje Dunavskog regiona u toku trajanja ovog projekta.

Projekat je omogućen finansijskom podrškom državnog ministarstva u okviru EU strategije za Dunavski region (EUSDR). Ova makroregionalna strategija ima za cilj jačanje saradnje između podunavskih zemalja i uključuje devet država članica EU: Bugarsku, Nemačku, Hrvatsku, Austriju, Češku, Mađarsku, Rumuniju, Slovačku i Sloveniju. Izvan EU uključuje Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Republiku Moldaviju i Ukrajinu.