Nastavlja se saradnja EHO i Opštine Smederevska Palanka

EHO i Opština potpisivanje Sporazuma o sprovođenju Projekta

30. May 2021.

Nastavlja se saradnja Ekumenske humanitarne organizacije i opštine Smederevska Palanka na realizaciji projekta „Socijala inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa 2019-2022“. U tom smislu, EHO i opština Smederevska Palanka su 14. maja 2021. potpisali Sporazum o saradnji kojim su preciznije definisane aktivnosti koje će se sprovoditi u okviru ovog Projekta.

Radi pružanja stambene podrške ugroženim romskim porodicama, EHO u partnerstvu sa opštinom Smederevska Palanka, će dodeliti  15 paketa građevinskog materijala za adaptaciju stambenih objekata. Za 50 romskih porodica nastanjenih u Smederevskoj Palanci stambena podrška će biti pružena kroz pomoć u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih stambenih objekata.

Dodatna podrška u obrazovanju pružaće se deci koja dolaze iz siromašnih zajednica tokom školske 2021/2022. godine. Saradnici za obrazovanje će raditi sa decom koja dolaze iz socijalno ugroženih porodica na unapređenju digitalnih veština i savladavanju načina učenja na daljinu. Inovativni model socijalne podrške u obrazovanju dece proizašao je iz napora da se odgovori na izazove koje je pred decu i njihove roditelje postavila pandemija Covid-19 virusa.   

S ciljem da se promoviše zaštita osnovnih ljudskih prava, s posebnim fokusom na pravo na besplatnu pravnu pomoć, EHO i opština će raditi na jačanju kapaciteta u okviru kancelarija koje pružaju ovu vrstu podrške građanima. 

Sve aktivnosti koje EHO sprovodi u opštini Smederevska Palanka i u još deset projektnih partnerskih opština u Srbiji,  zasnovane su na potrebama romske zajednice, pojedinaca i institucija, i imaju za cilj da doprinesu aktivnoj inkluziji socijalno ugroženih u društveni sistem.   

Realizaciju projekta podržava HEKS/EPER, Švajcarska.

 

https://youtu.be/R8ZeMEH1uAg