Konkurs za pozicije lokalnih terenskih saradnika/ca

16. Aug 2021.

EKUMENSKA HUMANITARNA ORGANIZACIJA (EHO)

     Objavljuje konkurs za pozicije 

LOKALNIH TERENSKIH SARADNIKA/CA
ZA RAD NA SPROVOĐENJU AKTIVNOSTI U OKVIRU INTERVENCIJE „PRISTUP VODI“
U 11 PODSTANDARDNIH NASELJA U 8 LOKALNIH SAMOUPRAVA

KOJA SE REALIZUJE U OKVIRU PROJEKTA „SMANJENJE DODATNE RANJIVOSTI ROMSKIH PORODICA I DRUGIH RANJIVIH GRUPA, IZAZVANE PANDEMIJOM COVID 19 U 18 LOKALNIH SAMOUPRAVA“ 

Naziv pozicije: Lokalni terenski saradnik/ca za rad sa zajednicom kojoj se obezbeđuje pristup vodi

Status:   Ugovor o delu   

Period trajanja Projekta: do 31.12.2021. 

Period angažovanja: po potrebi, u zavisnosti od broja porodica na projektnim lokacijama od 1 do 5 meseci

Opis poslova/cilj angažovanja:
U okviru aktivnosti kroz koje će se omogućiti pristup pijaćoj vodi porodicama koje su nastanjene u 11 podstandardnih naselja u opštinama Kanjiža, Kovin, Alibunar, Zrenjanin, Stara Pazova, Smederevska Palanka, Topola i Valjevo, rad sa krajnjim korisnicima i lokalnim institucijama će biti direktno na terenu odnosno objektima koji će biti priključeni na vodovodnu mrežu.  

U tom smislu EHO će angažovati 12 Lokalnih terenskih saradnika prema sledećem rasporedu:

Lokacija  Broj
 porodica
 po lokaciji
 Potrebno lokalnih saradnika
 sa teritorije
 opštine/grada/naselja
 Period angažovanja
Opština Kanjiža: Horgoš,
ulica Oslobođenja
72 Dva/e saradnika/ce 5 meseci
Opština Kanjiža: Martonoš,
Horgoš i Kanjiža
32

Opština Kovin: Romsko naselje
u Bavništu  

30 Jedan/a saradnik/ca 5 meseci
Opština Kovin: Romsko naselje
u Dubovcu 
30
Opština Alibunar: Romsko naselje u
Seleušu u Ljubljanskoj ulici
8 Jedan/a saradnik/ca 2 meseca
Grad Zrenjanin: Romsko naselje
Mužljanski ritovi 
11 Jedan/a saradnik/ca 1 mesec

Opština Stara Pazova: Romsko
naselje u Vojki

15 do 18 Jedan/a saradnik/ca 2 meseca
Opština Smederevska Palanka:  
deo sela Pridvorice
170 Tri saradnika/ce 5 meseci
Opština Topola: Romsko naselje
Torovi u Topoli 
20 Jedan/a saradnik/ca 3 meseca

Grad Valjevo: Romsko naselje
u selu Gornja Grabovica

153 Dva/e saradnika/ce 5 meseciOd angažovanih lokalnih terenskih saradnika/ca se očekuje da pruže usluge u sprovođenju projektnih aktivnosti u okviru projektne intervencije (3) pristup vodi u delu koji se odnosi na rad sa lokalnim zajednicama koje su nastanjene u nabrojanih 11 podstandardnih naselja u 8 lokalnih samouprava. Saradnici/ce će biti angažovani/e po potrebi tokom perioda implementacije projekta a isplata se vrši na osnovu dostavljenog izveštaja o prikupljenim podacima, broju podržanih porodica na projektnim lokacijama i/ili broja sati provedenih na terenu i u organizaciji sastanaka sa zajednicom. 

Od svakog saradnika/ce se očekuje da: 
• Dobro poznaje zajednicu nastanjenu na lokaciji na kojoj se aktivnosti sprovode;
• Ima pristup svakom objektu koji se priključuje na vodovodnu mrežu odnosno porodici koja je krajnji korisnik;
• Uživa poverenje Romske i ne-Romske zajednice u naselju i ima dobru komunikaciju sa porodicama koje su krajnji korisnici projekta;
• Sarađuje sa zaposlenima u lokalnim institucijama i uživa njihovo poverenje;
• Aktivno učestvuje u realizaciji projektnih aktivnosti po zahtevu Koordinatorke Projekta;
• Radi u timu sa Projektnom koordinatorkom i drugim članovima tima u cilju efikasnei blagovremene realizacije projekta i razmene podataka, informacija i unapređenja rada;
• Sa projektnim saradnicima obilazi teren, prikuplja podatke sa terena, popunjava upitnike, deli obaveštenja, informiše porodice, organizuje sastanke i druge događaje koji se organizuju u okviru Projekta;
• Pruža neophodnu podršku koordinatorki projekta tokom monitoringa i evaluacije projektnih aktivnosti;
• Blagovremeno dostavlja izveštaje o ostvarenim rezultatima kao preduslov za isplatu honorara;
• Ukoliko su zaposleni/e u državnoj instituciji, spoljni saradnici/e moraju dostaviti potvrdu poslodavca da mogu da rade na projektnim aktivnostima;

Potrebne kvalifikacije i poželjno iskustvo:
• Najmanje srednja stručna sprema;
• Iskustvo u radu sa Romskom zajednicom (koordinator za romska pitanja, pedagoški asistent, romski aktivista) ili upravlja zajednicom na nivou sela/naselja (predstavnik/ca mesne zajednice za naselja u kojima su nastanjene druge ne-Romske porodice koje su krajnji korisnici Projekta);
• Poznavanje konteksta romske zajednice;
• Zna da radi na računaru; Očekivane veštine i sposobnosti: 
• Sposobnost rada u timu i pod stresom;
• Komunikacione i organizacione sposobnosti;
• Ispunjava uslov da dolazi iz zajednice ili živi na teritoriji opštine i/ili naselja koje je podržano kroz ovaj Projekat;

Radno okruženje i uslovi rada:
• Terenski rad u naselju i prisustvovanje mesečnim sastancima sa zajednicom i projektnim timom; 
• Dostupnost na poziv Koordinatorke projekta da izvrši uslugu za koju se angažuje; 
• Po potrebi prekovremeni rad i rad vikendom.

Prijava na konkurs treba da uključi CV i motivaciono pismo. 
Prijavu nasloviti sa Lokalni saradnik za opštinu/naselje __(navesti grad/opštinu ili naselje)_ i poslati na:
konkurs@ehons.org , najkasnije do 20.08.2021.