Ponovljeni konkurs za angažovanje koordinatora lokalnih projektnih aktivnosti u Smederevskoj Palanci

Ponovljeni konkurs za angažovanje koordinatora lokalnih projektnih aktivnosti u Smederevskoj Palanci

07. Sep 2021.

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO)
Ćirila i Metodija 21, Novi Sad
www.ehons.org

Objavljuje konkurs za angažovanje

KOORDINATORA LOKALNIH PROJEKTNIH AKTIVNOSTI U SMEDEREVSKOJ PALANCI U OKVIRU KOMPONENTE OBRAZOVANJE projekta
„SOCIJALNA INKLUZIJA ROMA I DRUGIH OSETLJIVIH GRUPA u SRBIJI 2019-2022“

Naziv radnog mesta:   Koordinator projektnih aktivnosti za komponentu Obrazovanje

Status: Ugovor o delu

Opis poslova:

 • učestvuje u realizaciji projekta prema opisu aktivnosti iz projektnog predloga;
 • koordinira rad tima lokalnih „tutora“ u Smederevskoj Palanci, organizuje obuke, radionice, sastanke i terenske posete porodicama koje učestvuju u projektu;
 • radi u timu sa Projektnim koordinatorom/kom i drugim saradnicima/ama u cilju efikasnei blagovremene realizacije projekta i razmene podataka, informacija i unapređenja rada;
 • priprema dokumentaciju neophodnu za organizaciju i nesmetanu realizaciju „tutoring“ projektnih aktivnosti u Smederevskoj Palanci;
 • pruža neophodnu podršku koordinatoru/ki projekta tokom monitoringa i evaluacije projektnih aktivnosti;
 • priprema periodične i završne izveštaje o realizovanim aktivnostima;
 • daje predloge za unapređenje i bolje funkcionisanje projekta u oblasti obrazovanja i dodatne podrške učenicima koji dolaze iz socijalno-ugroženih porodica;
 • obavlja i druge poslove po nalogu direktora/ke i koordinatora/ke projekta.
 • komunikacira po potrebi sa donatorima, partnerima, i korisnicima kao i sa predstavnicima ostalih projekata EHO-a;

Potrebne kvalifikacije:

 • visoka ili viša stručna sprema – oblast obrazovanja/nastavnik/pedagog ili socijalne zaštite/sociolog/psiholog;
 • iskustvo u oblasti obrazovanja i/ili socijalne zaštite i sprovođenju projekata;
 • aktivno znanje engleskog jezika;
 • dobro poznavanje rada na računaru;
 • vozačka dozvola B kategorije;

Poželjno  iskustvo:

 • minimalno trogodišnje radno iskustvo u oblaasti obrazovanja ili socijalne zaštite;
 • poželjan prethodni rad u humanitarnim projektima i rad sa osetljivim grupama;
 • Rom/kinja koji/a ispunjava uslove ovog konkursa će imati prednost pri angažovanju;

Očekivane veštine i sposobnosti:

 • sposobnost rada u timu i pod stresom;
 • senzibilisanost u rad sa decom, posebno decom koja dolaze iz romske zajednice;
 • komunikacione i organizacione sposobnosti;
 • kreativnost i inovativnost.

Uslovi rada:

 • terenski rad i rad sa grupom od najmanje 8 saradnika;
 • rad sa porodicama i decom iz romske zajednice i drugih ugroženih grupa, uključuje i posetu porodicama/terenski rad;
 • radno vreme prema potrebama realizacije projektnih aktivnosti/izvršenja zadataka, rad u toku vikenda po potrebi i putovanje u druga mesta radi razmene iskustava i dobrih praksi u pružanju dodatne podrške deci koja su u riziku .

Prijava na konkurs treba da uključi CV i motivaciono pismo.

Prijavu slati na: konkurs@ehons.org , meil nasloviti sa Prijava_Konkurs_Koordinator_tutoring, najkasnije do 13.09.2021.