Osnaživanje lokalnih romskih organizacija

Radionica - Prekodolce

Osnovni cilj projekta je osnaživanje i izgradnja kapaciteta romskih udruženja građana za pokretanje lokalnih inicijativa koje odgovaraju na socijalne, obrazovne, kulturne i ostale potrebe romske zajednice i poboljšanja i unapređenja položaja romske zajednice na lokalnom nivou kroz sprovođenje malih lokalnih projekata.

Projekat ima dve komponente:

1. Organizovanje foruma u 6 romskih zajednica na teritoriji Srbije – mapiranje potreba Romske zajednice na lokalu u vidu otvorenog foruma i sastanka sa Romima i identifikovanje problema i izazova romske zajednice.

2. Na osnovu mapiranih potreba će se izabrati 6 lokalnih romskih udruženja na teritoriji Srbije koji će da odgovore na ove potrebe i ponude rešenja u vidu malih projekata koji će sprovoditi sa i za romsku zajednicu.

Forumi će se fokusirati na obrazovanje i problem osipanja romske dece iz sistema obrazovanja.

Izabranim romskim organizacijama će biti dodeljeni grantovi u iznosu od 2000 EUR za sprovođenje malih lokalnih projekata.

Lokalni projekti će trajati od aprila 2023 do jula 2023.

Projekat „Osnaživanje lokalnih Romskih organizacija“ traje od febuara 2023. godine do oktobra 2023.

Koordinator projekta: Milisav Milinković milisav@ehons.org