Pružanje podrške integraciji žena i dece

 Pružanje podrške integraciji žena i dece

Projekat "Pružanje podrške integraciji žena i dece" Ekumenska humanitarna organizacija realizuje od maja 2019. godine, u okviru prihvatnih centara u Subotici i Somboru. Ciljna grupa su žene i deca koji usled migrantske krize borave u navedena dva centra. Polazeći od činjenice da okolnosti pod kojima se migracija odvija ima izuzetan uticaj na bezbednost i dobrobit žena i dece, pokrenut je projekat sa ciljem da svako dete i/ili žena koji poseti Dnevni Centar dobije pre svega ruku podrške, i mogućnost uključivanja u aktivnosti gde deca putem različitih kreativnih i edukativnih aktivnosti razvijaju motoričke i druge sposobnosti i veštine, dok žene otkrivaju i razvijaju svoje potencijale i radne veštine.
Projektne aktivnosti realizuju vaspitači, angažovani u okviru projekta, kroz organizaciju rada u Dnevnom centru (Sigurni kutak za decu i žene) na dnevnom nivou. Polazište rada je stvaranje sigurnog okruženja gde se pružaju mogućnosti za igru, učenje, podstiče kreativnost i razvijaju radne veštine. U tom smislu rad se fokusira na:
• edukativne aktivnosti (organizacija časova učenja srpskog i engleskog jezika, časovi matematike, geografije, itd.);
• kreativne radionice za decu, gde kroz različito oblikovane tematske pristupe deca izražavaju svoju kreativnost i razvijaju svoje potencijale;
• radno-kreativne aktivnosti za žene, usmerene na razvoj veština značajnih za njihovo radno osposobljavanje.
Na ovaj način oblikovan rad doprinosi postizanju krajnjeg cilja projekta, a to je: kroz informalno obrazovanje, a sa težnjom doprinosa daljoj integraciji u zemljama krajnje destinacije jačaju se obrazovne kompetencije, razvijaju socijalne i radne veštine žena i dece koji zahvaćeni migrantskom krizom borave u PC u Somboru i Subotici.


Period implementacije: 1. maj 2019 – 29. februar 2020. godine

Partner: Evangelical Lutheran Church in America, Komeserijat za izbeglice Republike Srbije

Koordinatorka: Nataša Markovska Momčilović > nmarkovska@ehons.org