Rehabilitacija kuća zasnovana na potrebama socijalno ugroženih porodica koje su bile pogođene poplavama u Srbiji

 Rehabilitacija kuća zasnovana na potrebama socijalno ugroženih porodica koje su bile pogođene poplavama u Srbiji

U maju, 2014. godine, nakon katastrofalnih poplava, EHO je mobilisao svoj Krizni štab i u kratkom roku organizovao terenske posete poplavljenim područjima i ostvario prve kontakte sa predstavnicima lokalnih samouprava – gradova i opština, kao i porodicama, čiji su objekti oštećeni u poplavama. Terenski rad nam je omogućio da bolje sagledamo situaciju na terenu, poboljšamo koordinaciju i komunikaciju sa drugim akterima i da se kao organizacija opredelimo za oblasti u kojima možemo najviše da pomognemo lokalnim samoupravama i pojedincima/kama u procesu rehabilitacije nakon poplava.
Pored distribucija humanitarne pomoći u hrani, higijeni, isušivačima, nameštaju, beloj tehnici, stoci i stočnoj hrani, EHO je u saradnji sa švajcarskim partnerom, HEKS-EPER, pripremio projekat „Rehabilitacija kuća zasnovana na potrebama socijalno ugroženih porodica koje su bile pogođene  poplavama u Srbiji“. Ovaj projekta je počeo sa realizacijom 1. avgust 2014. godine i završen je 30. juna 2016. godine.


1. Projekat „Rehabilitacija kuća zasnovana na potrebama socijalno ugroženih porodica koje su bile pogođene  poplavama u Srbiji“:

Projekat „Rehabilitacija kuća zasnovana na potrebama socijalno ugroženih porodica koje su bile pogođene  poplavama u Srbiji“ je zajednički odgovor dve partnerske organizacije - EHO (Ekumenska humanitarna organizacija), Novi Sad, Srbija i HEKS–EPER (Humanitarna služba protestantskih crkava u Švajcarskoj), Cirih, Švajcarska, koje uspešno sarađuju od 1993. godine.

Projekat se fokusira na rehabilitaciji poplavama pogođenih kuća, za socijalno ugrožene porodice.

Projekat pruža sledeću podršku, usluge i servise:
1) tehničku podršku za planiranje i realizaciju projekta rehabilitacije kuće;
2) građevinski materijal za korisničke porodice (primenom sistema vaučera za građ. materijal/gde je potrebno isporuku na kućnu adresu);
3) konsultacije, savetovanje, smernice i stručna podrška u izvođenju građevinskih radova.

Projekat se realizovao u četiri jedinice lokalne samouprave (JLS), u periodu, 1. avgust 2014 – 31. decembar 2015. godine:

1) Gradska opština Obrenovac
2) Gradska opština Lazarevac
3) Grad Valjevo
4) Grad Šabac

Projektom „Rehabilitacija kuća zasnovana na potrebama socijalno ugroženih porodica koje su bile pogođene poplavama u Srbiji“ obuhvaćeno je 367 socijalno ugroženih porodica u četiri JLS.

U zavisnosti od oštećenja kuće, tokom poplava, EHO je definisao četiri (4) kategorije pomoći:

1.  Kategorija 1: Sušenje stambenog prostora i hitne i manje popravke u kući - vrata, prozor, podovi, zidovi, sanitarna oprema i dr. Budžet:  do 1'000 evra.
2.  Kategorija 2:  Individualna rešenja za rehabilitaciju, popravke u  kući – popravka kanalizacije, WC, kupatilo, krov, plafon, podovi, instalacije i dr. Budžet: do 2'000 evra.
3.  Kategorija 3: Individualna rešenja za rehabilitaciju, velike popravke u kući - rekonstrukcija dela kuće, popravka kanalizacije, WC, kupatilo, krov, plafon, podovi, instalacije i dr. Budžet: do 3'000 evra
4.  Kategorija 4:  Individualna rešenja za izgradnju male kuće jezgra Investicija za izgradnju novih malih kuća jezgra, od polovnog građevinskog materijala: Budžet: do 4'700 evra.

1.1       Projektne aktivnosti u GO Obrenovac: EHO je nakon detaljne procene stanja oštećenja objekata nakon poplava i stepena socijalne ugroženosti porodica, transparentno odabrao korisničke porodice i napravio  Konačnu listu, sa ukupnim brojem od 186 korisničkih  porodica koje žive na teritoriji Gradske opštine Obrenovac - Vašarište, Belo Polje, Zvečka-Bošnjaci, Šljivice, Zabrežje, Breska, Šabački put, Rvati, Braće Jugović, Dudovi, Urovci, Veliko Polje, Piroman-Veprovica, Vojvode Mišić, Đačkog bataljona, Centar, Stubline-Veliko polje i Majdan.

EHO je potpuno zaključio Konačnu listu korisničkih porodica  4. maja 2015.g.

U Obrenovcu je realizovano ili će biti realizovano 72 I kategorije, 70  II kategorije, 42 III kategorije i dve (2) IV kategorije.

Tokom realizacije projekta EHO primenjuje participativne metode rada (autorski model rada: „Dweller Driven Upgrading of Roma Settlements“ / „Obnova romskih naselja zasnovana na potrebama njihovih stanovnika“, Ekumenska humanitarna organizacija, Srbija i HEKS-EPER, Švajcarska). Ovaj model rada podrazumeva sveobuhvatni pristup u rešavanju postojećih problema i participativne metode rada, koje podrazumevaju uključivanje svih zainteresovanih grupa/strana u proces odlučivanja. Najveći značaj u celom procesu imaju predstavnici romske nacionalne zajednice,  kao i predstavnici drugih socijalno ugroženih kategorija, koji svojim aktivnim učešćem doprinose održivosti celog procesa.

Procesom obnove kuća rukovode stanovnici/e naselja, koji/e poseduju profesionalno isksustvo. Stanovnici/e naselja su odgovorni/e za ceo proces obnove kuća i poboljšanje uslova stanovanja: stanovnici/e sami/e izvode građevinske radove, organizuju mobu ili plaćaju majstore. U tom procesu pomažu im profesionalci - stručni nadzor i podrška. Ovakav vid učešća ciljne grupe jača osećaj »vlasništva» nad procesom /projektom, utiče na održivost projekta, i promoviše aktivno učešće građana/ki.

Ceo sistem isporuke građevinskog materijala se vrši sistemom građevinskih vaučera i sastoji se iz više faza, a u zavisnosti od odobrene kategorije. Naša organizacija, sem u slučaju izvođenja elektroinstalaterskih i vodoinstalaterskih  radova, ne plaća radnu snagu, već animira i mobiliše korisničke porodice da samostalno organizuju radove. Naša organizacija ne isplaćaju finansijska sredstava korisnicima/cama. Takođe, organizacija ne uplaćaju donacije GO Obrenovac. Organizacija vrši direktnu uplatu sredstava, stovarištima građevinskog materijala, a na osnovu prethodno utvrđenih građevinskih radova, tj. vrste i količine potrebnog građevinskog materijala da bi data građevinska faza bila urađena.         

EHO je jedina humanitarna organizacija na teritoriji GO Obrenovac koja može da realizuje projekat „Rehabilitacija kuća zasnovana na potrebama socijalno ugroženih porodica koje su bile pogođene  poplavama u Srbiji“, po gore opisanim principima i metodologiji rada.  

Sve druge organizacije koje koriste ime našeg projekta - „Rehabilitacija kuća zasnovana na potrebama socijalno ugroženih porodica koje su bile pogođene  poplavama u Srbiji“ - kao i deo naše projektne dokumentacije (konkretno Porodični upitnik i Lista korisničkih porodica), zapravo nemaju našu saglasnost za tu vrstu rada, niti zvanično odobrenje od strane naše organizacije da mogu primenjivati naše principe, metodologiju i instrumente za rad.        

2. Projekat „Stambeno zbrinjavanje 37 socijalno ugroženih porodica koje su izgubile smeštaj  u poplavama u Obrenovcu i Lazarevcu“:

U maju 2015. godine u Beogradu, potpisan je Protokol o saradnji o zajedničkoj realizaciji (pod) projekta „Stambeno zbrinjavanje 37 socijalno ugroženih porodica koje su izgubile smeštaj  u poplavama u Obrenovcu i Lazarevcu“. Potpisnici Protokola o saradnji su Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada, Grad Beograd i Gradske opštine Obrenovac i Lazarevac. Potpisivanjem ovog Protokola, potpisnici su prihvatili međusobne obaveze na realizaciji projekta izgradnje 37 stambenih jedinica  imajući u vidu posebne uslove koji proizilaze iz elementarne nepogode – poplave tokom meseca maja 2014. godine, usled kojih je na teritoriji GO Obrenovac i GO Lazarevac, Vlada Republike Srbije proglasila vanredno stanje.

Grad Beograd je zemljište u svojini Grada Beograda, na kome će biti izgrađene stambene jedinice, ustupio na korišćenje GO Obrenovac i GO Lazarevac. Takođe, Grad Beograd je poveravajući ove poslove GO Obrenovac i GO Lazarevac, pokrenuo i sprovešće sve zakonom predviđene procedure radi konačnog dobijanja građevinske, a potom, po okončanju izvođenja radova, i upotrebne dozvole za stambene objekte. GO Obrenovac i GO Lazarevac će izvršiti infrastrukturno opremanje zemljišta, parcela.  

EHO je obezbedio finansijska sredstva potrebna za realizaciju programa stambenog zbrinjavanja 37 socijalno ugroženih porodica koje su izgubile smeštaj u poplavama u GO Obrenovac i GO Lazarevac, a koje nemaju drugo moguće stambeno rešenje.

U Obrenovcu je izgrađeno šest prizemnih objekata sa ukupno 21 stambenom jedinicom, dok je u Lazarevcu izgrađeno četiri prizemna objekta sa ukupno 16 stambenih jedinica.

U četvrtak, 26. oktobra 2017. godine uručeni su ključevi 16 socijalnih stanova, za 16 socijalno ugroženih porodica čiji je privremeni smeštaj, u barakama Kolubare u Velikim Crljenima, uništen u poplavama u maja, 2014. godine.

U četvrtak, 26. oktobra 2017. godine uručeni su ključevi 21 socijalnog stana, za 21 socijalno ugroženu porodicu čiji je privremeni smeštaj u Obrenovcu, uništen u poplavama u maja, 2014. godine.

Donatori projekta su švajcarska fondacija Swiss Solidarity, Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (Swiss Agency for Development and Cooperation) i HEKS-EPER, Švajcarska (koja je glavni nosilac projekta). EHO је као lokalni partner HEKS-EPER zadužen za realizaciju projekta.