Mreža za (re)integraciju povratnika u Srbiji

Mreža za (re)integraciju povratnika u Srbiji

Mreža za (re)integraciju povratnika u Srbiji je projekat koji je nastao s ciljem da se doprinese (re)integraciji povratnika i pomogne uspostavljanju mera podrške u cilju osnaživanja porodica koje su iz Savezne Republike Nemačke vraćene u Republiku Srbiju po osnovu Sporazuma o readmisiji. Opšti cilj je unapređenje postojećeg sistema usluga i podrške povratničkim porodicama kroz jačanje kapaciteta Mreže lokalnih saradnika za reintegraciju i transfer znanja i iskustava nemačkog modela socijalne zaštite. 

Sprovođenje projektnih aktivnosti je predviđeno u dve faze, pri čemu je akcenat u okviru prve faze stavljen na jačanje kapaciteta Mreže za integraciju povratnika i proširenje iste, dok je  druga faza predviđena za sprovođenje istraživanja u cilju mapiranja resursa u 15 gradova i Opština u Srbiji, a kako bi se koncipirala sveobuhvatna  informativno – edukativna brošura dostupna povratničkim porodicama na četiri jezika (romski, albanski, nemački i srpski). Tokom prve faze obavljena je studijska poseta nemačkim institucijama socijalne zaštite i projektima intenzivnih usluga očuvanja porodice, poput usluge porodičnog saradnika. Studijska poseta je trajala 5 dana i obuhvatila je posetu nemačkim institucijama i ustanovama  socijalne zaštite od strane predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Gradske uprave za dečiju i socijalnu zaštitu Grada Novog Sada, Centra za socijalni rad, Komesarijata za izbeglice i migracije, lokalnih saradnika za (re)integraciju i članova projektnog tima Ekumenske humanitarne organizacije. Takođe, u sklopu projektnih aktivnosti predviđene su i održane konferencije za stručnjake okupljene u sistemu socijalne zaštite, ali i nevladinom sektoru kako bi se predstavili rezultati projekta, razmenile informacije i definisali zajednički ciljevi u pravcu unapređenja položaja povratničkih porodica.

Projekt se realizovao u periodu od januara 2019. do kraja decembra 2020. godine, a uz podršku Strategije Evropske Unije za Dunavski region (EUSDR) i Dijakonije Virtemberg iz Nemačke.  

Period implementacije: januar 2019 - decembar 2020.

Partner: The EU Strategy for the Danube Region (EUSDR), Ministarstvo Baden Württemberg, Diakonie Württemberg

Koordinator: Milisav Milinković, mail: milisav@ehons.org