Podrška deci koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici

Edukativne radionice - Publikacije papirno pozorište

Projekat "Podrška deci koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici" Ekumenska humanitarna organizacija realizuje od avgusta 2009. godine. Kroz projektne aktivnosti podržavaju se deca i mladi, njihove porodice u nastojanju da se redukuje broj onih koji ulicu vide kao glavni faktor identifikacije, te poveća broj uključenih u redovne društvene i obrazovno-vaspitne aktivnosti. Cilj projekta je pružanje podrške deci i mladima, koji su usled životnih okolnosti u riziku da se nađu u situaciji da im život i/ili rad zavisi od ulice, bilo da su sami, sa vršnjacima ili sa porodicom, kao i populacija dece i mladih koji su oformili čvrste veze sa javnim površinama i kojima ulica igra glavnu ulogu u svakodnevnom životu i identitetu. Gore navedena definicija deo je dokumenta koji je juna 2017. godine Komitet za prava deteta Ujedinjenih nacija doneo, “Opšti komentar o deci u uličnoj situaciji“, a u okviru kojeg se predlaže novi adekvatniji termin: deca u uličnoj situaciji. Projektne aktivnosti se sprovode na teritoriji grada Novog Sada. Obuhvaćena su tri podstandardna naselja (deo gradskog naselja Adice, Bangladeš i Veliki Rit), delovi grada mapirani kao mesta gde deca i mladi provode vreme izlažući se rizicima ulice i u okviru produženog boravka OŠ „Jožef Atila“. U skladu sa navedenim u okviru projekta organizuje se:

• Terenski rad, u okviru kojeg su angažovani terenski saradnici, studenti završnih godina studija iz oblasti humanističkih nauka. Njihov rad na terenu sa decom uključenom u život i/ili rad na ulici je organizovan i sprovoditi se na više nivoa. Od ostvarivanja kontakta sa korisnicima, preko pružanja osnovne psihosocijalne podrške, osnaživanja i edukacije o svim rizicima rada i boravka na ulici, bez nadzora roditelja/staratelja i adekvatnoj (samo)zaštiti, pa do konkretnih aktivnosti usmerenih na njihovu  (re)socijalizaciju i prevazilaženja socijalnih barijera.

• Rad u okviru Svratišta za decu i mlade Novi Sad i u okvirima osnovnih škola "Jožef Atila", "Vuk Karadžić", "Dušan Radović" iz Novog Sada i OŠ "Veljko Petrović" iz Begeča, koji sprovode volonteri gore navedenog obrazovnog profila, pružajući podršku u učenju, učenicima 1. i 2. razreda kroz individualni i grupni oblik rada a sa ciljem prevazilaženja poteškoća u učenju i savladavanju gradiva, što predstavlja prevenciju osipanja dece iz društveno osetljivih kategorija iz obrazovnog sistema.

Aktivnosti projekta predstavljaju podršku inkluzivnom društvu.


Period implementacije: 1. avgust 2009 – 31. januar 2023. godine

Partner: H.Stepic CEE Charity, Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada

Koordinatorka: Vedrana Bjelajac > vedrana@ehons.org