Osnaživanje žena i dece izbeglica

Osnaživanje žena i dece izbeglica

Projekat, Osnaživanje žena i dece izbeglica predstavlja nastavak projekta, Pružanje podrške integraciji žena i dece, koji je Ekumenska humanitarna organizacija realizovala od maja 2019.  do marta 2020. godine, a u okviru prihvatnih centara u Subotici i Somboru. Od jula 2020. projekat nastavlja sa implementacijom u okviru prihvatnih centra u Šidu i Somboru, i u Bujanovcu od 2024. godine.

Cilj projekta usmeren je na osnaživanje žena, dece i mladih koji borave u navedenim prihvatnim centrima kako bi se doprinelo njihovoj daljoj integraciji u zemljama krajnje destinacije. U tom smislu aktivnosti su usmerene ka jačanju obrazovnih kompetencija dece i mladih, i razvijanje socijalnih i radnih veština žena.

Projektne aktivnosti realizuju edukatori, angažovani u okviru projekta, kroz organizaciju rada u okviru Sigurnog kutka za decu i žene na dnevnom nivou. Polazište rada je stvaranje sigurnog okruženja gde se pružaju mogućnosti za igru, učenje, podstiče kreativnost i razvijaju radne veštine. U tom smislu rad se fokusira na:

•          edukativne aktivnosti, organizacija časova učenja srpskog i engleskog jezika, časovi matematike, geografije,  saradnja sa drugim učesnicima i nosiocima inicijative jednake šanse za obrazovanje, pružanje podrške deci i mladima pri praćenju onlajn nastave;

•          kreativne radionice za decu, gde kroz različito oblikovane tematske pristupe deca izražavaju svoju kreativnost i razvijaju svoje potencijale;

•          radno-kreativne aktivnosti za žene, usmerene na razvoj veština značajnih za njihovo radno osposobljavanje;

•          sportske radionice za decu sa pratnjom i maloletnike bez pratnje.

Na ovaj način direktni učesnici u projektnim aktivnostima će biti osnaženi i sposobni za obnove sopstvene kapacitete koji će im omogućiti da ponovo izgrade svoj život. Žene pored psihološke osnaženosti će razviti i radne kapacitete, dok će deca i mladi putem edukativnih aktivnosti biti uključeni u obrazovni rad i time će se postići ostvarenost osnovnog prava deteta, a to je pravo na obrazovanje.

Periodi implementacije:
1. jul 2020.- 28. februar 2021. – prvi ciklus
1. april 2021. – 30. april 2022. – drugi ciklus
1. maj 2022. - 28. februar 2023. - treći ciklus
1. mart 2023. - 31. avgust 2024. - četvrti ciklus

Partneri: Evangelical Lutheran Church in America, Gustav Adolf Werk, Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije

Informacije: office@ehons.org