Dnevni centar za decu i mlade sa invaliditetom

Dnevni centar za decu i mlade sa invaliditetom

Savetodavno terapijske i socijalno edukativne usluge podrazumevaju usluge psihološke i defektološke kliničke procene i dijagnostike, logopedski, oligofrenološki i psihološki tretmani dece i individualni tretman-rehabilitacija dece uzrasta 0-18 godina, savetovanja roditelja. Rad na bazi poluintenzivnog psihološkog, defektološkog i logopedskog tretmana u grupnom ili individualnom tretmanu, u zavisnosti od potreba korisnika. Za odrasla lica navedene usluge podrazumevaju radno osposobljavanje za rad na mašinama za obradu drveta, metala, plastike, papira u platna, a u zavisnosti od mogućnosti i potreba korisnika.

Korisnici usluge su deca, mladi i odrasli sa teškoćama u mentalnom i fizičkom razvoju na teritoriji opštine Raška.

Korisnicima koji koriste uslugu u trajanju više od  4 časa dnevno obezbeđen je jedan obrok u skladu sa njihovim razvojnim odnosno zdravstvenim potrebama.

Usluga se pruža korisniku kontinuirano svakog radnog dana ili jednom ili više puta u toku nedelje, u obimu predviđenim individualnim planom podrške, Rešenjem Centra za socijalni rad, a na osnovu Mišljenja Interresorne komisije.

Period implementacije: 1. januar 2023. – 31. januar 2024. godine

Partner: Opština Raška

Koordinatorka projekta: Borka Vrekić > borka@ehons.org