Visits 370402

Održan regionalni okrugli sto

Read more: Održan regionalni okrugli sto

Organizacija Pharos e.V. iz Nemačke preko svog predstavništva u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Ekumenskom humanitarnom organizacijom, 13. maja 2019. godine organizovala je okrugli sto „Ilegalna migracija romske populacije iz Republike Srbije u Bosnu i Hercegovinu”. Okruglom stolu su prisustvovale nadležne institucije u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini, kao i organizacije civilnog društva koje se bave pitanjima migracija, naročito pripadnica i pripadnika romske zajednice. Okrugli sto je organizovan kako bi se prisutni informisali o položaju nelegalnih migrantkinja i migranata iz Srbije u BiH, koji su u stanju socijalne potrebe i susreću se sa brojnim problemima u vezi sa rešavanjem pitanja legalizovanja njihovog boravka u BiH.

Tom prilikom, potpisan je Memorandum o saradnji između Pharos e.V. i EHO-a i postignut dogovor o narednim zajedničkim koracima na putu podizanja svesti nadležnih organa, pripadnica i pripadnika ove populacije, drugih interesnih grupa i šire javnosti o ovom problemu.

Read more: Održan regionalni okrugli sto

Read more: Održan regionalni okrugli sto

U saradnji sa Strukturnim udruženjem policije „Dr Rudolf Arčibald Rajs“ za decu koja su uključena u život i/ ili rad na ulici

Aktivno učešće, buđenje aktivizma, osnaživanje uzora među korisnicima, razvijanje osećaja pripadnosti u društvu u funkciji smanjenja društvenog isključenja i otuđenja, oblikuje stvaranje sredine u kojoj se deca i mladi vide kao aktivni građani. Deca iz socijalno ugroženih porodica izloženi su različitim uticajima i uzorima. Pružiti podršku njihovom celokupnom osnaživanju, uz pružanje psihološke, socijalne podrške, je ono čime je oblikovan rad sa decom i mladima na terenu.
U skladu sa navedenim, imajući u vidu sve rizike koje ulica i njom oblikovani životni uslovi donose, u okviru projekta „Terenski rad sa decom koja su uključena u život i / ili rad na ulici“, koji se realizuje od novembra 2009.godine uz podršku H. Stepic Charity CEE, krenuli smo sa novom aktivnošću. Tome u prilog, u saradnji sa Strukturnim udruženjem policije „Dr Rudolf Arčibald Rajs“, zajedno sa našim volonterima započeli smo radionicu usmerenu na osvešćivanje značaja i mogućnosti korisnog korišćenja slobodnog vremena. Deca koja su uključena u život i/ ili rad na ulici, svoje slobodno vreme provode na različite načine. Sa tim u vezi, postizanje društvene participativnosti, smanjenje osećaja otuđenosti jeste onome čemu ćemo kroz radionice Krav Mage, kao veštine samoodbrane, uz dodatne sportske aktivnosti težiti. Prvo okupljanje realizovali smo tokom aprila, s obzirom da tokom meseca aprila obeležavamo Međunarodni dan dece koja su ukljčena život i / ili rad na ulici. Tokom prve radionice, zajedno sa Bobanom Pavlovićem i Mladenom Jalićem, predstavnicima Strukturnog udruženja policije upoznali smo učesnike radionice, sa prestojećim aktivnostima, te dogovorili naredno okupljanje za 11.maj kada krećemo sa prvim koracima učenja tehnike samoodbrane, Krav Mage, čiji je Mladen instruktor. Kako bi aktivnosti tekle nesmetano obezbedili smo potreban materijal za rad, u vidu opreme, sa ciljem što kvalitetnijeg oblikovanja radionica. Radionice će se odražavati na otvorenom, sa daljim ciljem osvešćivanja kod učesnika kako da koristimo slobodno vreme napolju, odnosno kako da se zaštitimo i osećamo sigurno, da ne ugrozimo ni sebe ni drugog.

Read more: U saradnji sa Strukturnim udruženjem policije „Dr Rudolf Arčibald Rajs“ za decu koja su uključena...

Zajedničke radosti

Deca iz socijalno ugroženih porodica nemaju uslove za nesmetano učenje i ispunjavanje školskih obaveza. Rad sa decom nas oplemenjuje. Ima za cilj da razvijemo kod svakog deteta osećaj pripadnosti. Upravo, to je ono što postižemo kroz rad naših volonterki angažovanih u produženom boravku OŠ „Jožef Atila“. Komponenta projekta- Terenski rad sa decom koja su uključena u život i/ ili rad na ulici- podrška deci u učenju, realizuje se u pomenutoj školi, u okviru produženog boravka od 2016. godine. Pored pružanja prodrške porodicama pri upisu u prvi razred, pružajući informacije i potrebnu podršku da postanu deo školskog sistema, kroz svakodnevne aktivnosti i usmeravanja u savladavanju školskih obaveza, slobodne aktivnosti jesu veoma značajne za decu da osete pripadnost grupi. U prilog gore navedenom, u saradnji sa učiteljicama boravka prvog i drugog razreda organizovali smo zajedničku aktivnost, uz obezbeđivanje radioničarskog materijala, gde su deca zajedno sa našim volonterkama i učiteljicama učestvovali u aktivnostma u susret dolazećem predahu od školskih obaveza. Boravke na nedeljnom nivou posećuje 16 (šesnaest) volonerki, raspoređene prema potrebama istih. Svi smo jedno, i imamo jednko pravo da se osećamo dobro, je prouka koja prožima naše svakondevne aktivnosti. 
Read more: Zajedničke radosti

Read more: Zajedničke radosti Read more: Zajedničke radosti Read more: Zajedničke radosti

Povodom Međunarodnog dana dece uključenih u život i/ ili rad na ulici

Međunarodni dan dece koja su uključena u život i/ ili rad na ulici ustanovljen je 2011. godine od strane Konzorcijuma, vodeće međunarodne mreže posvećene zagovaranju prava dece uključene u život i/ ili rad na ulici širom sveta. Fenomen dete uključeno u život i/ ili rad na ulici, objedinjuje svu onu decu koja su uključena u život i/ ili rad na ulici, odnosno bave se prosjačenjem na javim mestima u gradu, sakupljaju sekundarne sirovine, pokazuju prazna parking mesta, prodaju robu na pijaci, a mlađa su od 15 godina, ili su od rizika da postanu, sva mlađa deca u porodici čija su starija braća/ sestra uključena u neki vid rada na ulici, deca koja provode vreme sa roditeljima dok prose, sakupljaju sekundarne sirovine, deca koja se odaju skitnji ili boravku na ulici tokom kasnih večernjih sati.

U cilji pružanja podrške, Ekumenska humanitarna organizaija (EHO), od novembra 2009. u saradnji sa H. Stepic Charity CEE, realizuje projekat-Terenski rad sa decom, koja su uključena u život i/ili rad na ulici. Uz podršku naših terenskih saradnika, nastojimo da vreme dece upotpunimo, i obogatimo kroz direktan kontakt, i podršku.

Read more: Povodom Međunarodnog dana dece uključenih u život i/ ili rad na ulici

Pored psihosocijalne i druge podrške, kreativnih i edukativnih radionica, i induvidualnih edukacija, zajedno sa decom radimo na kreiranju i/ili omogućavanju pristupa uslugama koje su deci potrebne. Takođe posredujemo pri dostupnosti neophodnih usluga, motivišemo porodice da uzmu učešće u donošenju odluka koje se odnose na njih same, naročito njihovu decu i najbolji interes deteta, kako bi dovoljno osnaženi pronašli adekvatne mehanizme, te rad na ulici sveli na minimum i okrenuli se onome što im može pomoći da poboljšavaju egzistencijalne uslove (školovanje i pronalaženje adekvatnog posla), izbegli svaki vid diskriminacije, nasilja, zloupotrebe i zlostavljanja, a naročito seksualnu zloupotrebu i prinudno prosjačenje kao oblik trgovine ljudima. Na ovaj način podstičemo da se glas svakog deteta čuje, da osvestima pravo participacije u svim aspektima njegovog (dečjeg) života uz poštovanje relavantnih zakonskih odredbi i granica. Takođe, putem terenskog rada deci uključenoj u život i/ili rad na ulici otvaramo vidike i osvešćujemo obaveze. Biti deo društva značilo bi poznavati svoja prava i ponašati se u skladu sa obavezama koje svako od nas ima. Dakle, bitna komponetna rada jeste osvestiti decu i njihove roditelje na koji način da ostvare svoja prava i ispune svoje obaveze, imajući u vidu da ako je omogućeno pravo da imaju dostupno obrazovanje, obaveza se ogleda u redovnom pohađaju nastave, ako postoji pravo da budu zaštićeni od nasilja, zlostavljanja, zloupotrebe i drugih neželjenih ponašanja, obaveza jeste da takvo ponašanje i negativna činjenja ne usumeravaju prema drugima (drugu, drugarici, bratu, sestri, roditeljima, prolaznicima i dr).

Bitna komponenta projekta jeste i “podrška deci u učenju”, koju EHO realizuje u saradnji sa OŠ „Jožef Atila“, od 2016-e godine, u produženom boravku pomenute škole za učenike prvog razreda, i od 2018-e, za učenike drugog razreda. Ova komponenta uspostavljena je sa ciljem da se deci koja dolaze iz društveno osetljivih kategorija, pruži mogućnost da rade na sebi i savladaju osnovne zahteve koje nameće školsko gradivo i na taj način postignemo, zadržavanje u školskim klupama, odnosno sprečavanje osipanja dece iz školskih klupa, te pojavu mogućnosti izbora ulice umesto škole. U okviru pomenute aktivnosti, praksa koja se pokazala vrlo uspešnom jeste pružanje podrške porodicama budućih prvaka, u smislu osnaživanje pri upisu dece u prvi razred, organizovanje radionica na pomenutu temu, u cilju postizanja kontinuiteta do početka školske godine, te doček i nastavak rada u produženom boravku. U prilog pomenutog jeste značaj naših volontera koji aktivno kroz direktan rad, jedan na jedan u saradnji sa učiteljicom, pospešuju razvoj i pružaju podršku svakom detetu, odnosno podršku od upisa do početka i tokom prvog i drugog razreda.

Read more: Povodom Međunarodnog dana dece uključenih u život i/ ili rad na ulici  Read more: Povodom Međunarodnog dana dece uključenih u život i/ ili rad na ulici 

Povodom upisa u prvi razred školska 2019/ 2020.

Projekat Terenski rad sa decom koja su uključena u život i/ ili rad na ulici, sadrži komponentu - „podrška deci u učenju“, koja se od 2016. godine realizuje u OŠ „Jožef Atila“. Treću godinu zaredom realizovana je aktivnost povodom upisa dece u prvi razred. Tome u prilog tokom aprila volonteri Ekumenske humanitarne organizacije, u okviru gore navedenog projekta obišli su naselje Adice sa ciljem pružanja podrške, u vidu informisanja roditelja o potrebi i značaju upisa dece u prvi razred, o njihovim pravima - produženi boravak, besplatni udžbenici, kao i obavezama. Dalje, tokom leta planirane su radionice usmerene na osnaživanje i pripremanje roditelja i dece, budućih učenika na školske obaveze, kao i podrška u vidu obezbeđivanja školskih torbi i pribora kako bismo im oplemenili prve školske korake. Takođe, tokom školske 2019/ 2020. nastavlja se pružanje podrške u okvirima produženog boravka, kroz direktan rad sa učenicima. Na ovaj način postižemo kontinuitet u pružanju u podrške.

Read more: Povodom upisa u prvi razred školska 2019/ 2020.  Read more: Povodom upisa u prvi razred školska 2019/ 2020.   Read more: Povodom upisa u prvi razred školska 2019/ 2020.

     

Ekumenska humanitarna organizacija promoviše interkulturalni dijalog u obrazovnim ustanovama

Read more: Ekumenska humanitarna organizacija promoviše interkulturalni dijalog u obrazovnim ustanovama

Tokom perioda 2013-2018 EHO je aktivno doprinosio razvoju interkulturalnog dijaloga i razvijanja demokratskih vrednosti u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama širom Srbije. Tokom petogodišnjeg perioda EHO je razvio metodologiju i obezbedio akreditovanu obuku. Praktična i teorijska znanja, podsticanje interkulturlanog dijaloga, prevazilaženje predrasuda i promovisanje interkulturalnih vrednosti u svojim sredinama steklo je više od 1000 nastavnika/ca, učitelja/ica, vaspitača/ica i drugog stručnog i nastavnog osoblja. Kako bi znanja i veštine dobijene akreditovanom obukom i praktično primenili, EHO je podržao ukupno 59 škola/predškolskih ustanova u realizaciji malih interkulturalnih školskih projekata u kojima je učestvovalo vise od 5500 dece, roditelja i nastavnog osoblja.

Download dokumenta (PDF, 423 KB)

Prevencija nasilnog ekstremizma i socijalna inkluzija

Read more: Prevencija nasilnog ekstremizma i socijalna inkluzija

„Prevencija nasilnog ekstremizma kroz socijalnu inkluziju” (Prevention of Violent Extremism through Social Inclusion) naziv je studije koji je objavila Eurodijakonija, a koja analizira socijalni uticaj rada organizacija koje su članice ove mreže.

Eurodijakonija je evropska mreža dijakonijskih organizacija koje pružaju socijalne i usluge zdravstvene zaštite i zalažu se za društvenu pravdu. Osam članica Eurodijakonije iz šest različitih zemalja učestvovalo je u istraživanju i, kao rezultat, devet projekata je u ovoj studiji prezentovano i analizirano. Jedan od tih projekata je i „Terenski rad sa decom koja su uključena u život i/ili rad na ulici“ koji implementira Ekumenska humanitarna organizacija (strana 27 u PDF dokumentu na linku ispod):

https://www.eurodiaconia.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/201812-Prevention-of-violent-extremism.pdf

POZIV ZA PREDSTAVNIKE ZAINTERESOVANIH ЈLS NA INFO SESIЈE

 

EKUMENSKA HUMANITARNA ORGANIZACIЈA (EHO) iz Novog Sada

 

POZIVA PREDSTAVNIKE ZAINTERESOVANIH ЈLS NA INFO SESIЈE

 

U VEZI SA

 

Јavnim pozivom za odabir partnerskih opština i gradova (ЈLS)
u koјim će se implementirati aktivnosti proјekta (link)

 

„SOCIЈALNA INKLUZIЈA ROMA I DRUGIH OSETLJIVIH GRUPA U SRBIЈI 2019 – 2022“

 


Svaka od planiranih info sesiјa biće prilika da se detaljniјe predstavi proјekat i јavni poziv, kao i da se dobiјu odgovori na sva pitanja koјa zainteresovane јedinice lokalnih samouprava mogu imati u vezi sa pripremom dokumentaciјe, kriteriјumima i potenciјalnim aktivnostima.

 

Read more: POZIV ZA PREDSTAVNIKE ZAINTERESOVANIH ЈLS NA  INFO SESIЈE

PDF Poziv na info sesije

PОZIV ZА ОDАBIR PАRТNЕRSKIH ОPŠТINА I GRАDОVА

Read more: PОZIV ZА ОDАBIR PАRТNЕRSKIH ОPŠТINА I GRАDОVА

ЕKUМЕNSKА HUМАNIТАRNА ОRGАNIZАCIЈА (ЕHО) iz Nоvоg Sаdа

rаspisuје

ЈАVNI PОZIV

zа оdаbir pаrtnеrskih оpštinа i grаdоvа (ЈLS)
u kојim ćе sе implеmеntirаti аktivnоsti prојеktа

„SОCIЈАLNА INKLUZIЈА RОМА I DRUGIH ОSЕТLjIVIH GRUPА U SRBIЈI 2019 – 2022“

Prеdmеt јаvnоg pоzivа је оdаbir dо 10 (dеsеt) јеdinicа lоkаlnih sаmоuprаvа (ЈLS) nа tеritоriјi Rеpublikе Srbiје u kојimа ćе sе imlеmеntirаti nаvеdеni prојеkаt.

Оpšti cilј prојеktа је unаprеđеnjе društvеnе inkluziје Rоmа i drugih оsеtlјivih grupа u оdаbrаnim ЈLS.

Aktuelne aktivnosti za decu uključenu u život i/ili rad na ulici

Read more: Aktuelne aktivnosti za decu uključenu u život i/ili rad na ulici

Kako imamo u vidu da je slobodno vreme, vreme kada sve što smo naučili i svi uticaji kojima smo svakodnevno izloženi, oblikatori naših izbora, kroz kreativne i edukativne radionice, nastojimo da osvestimo mogućnosti izbora aktivnosti koje doprinose razvoju. Sport, disciplina, uvažavanje jesu motivi koji oblikuje naš rad na terenu. Biti deo sistema- školskog, biti deo društva u celini je ono što težimo da ostvarimo. 

 U skladu sa gore navedenim u saradnji sa Svratištem za decu i mlade Novi Sad i našim prijateljima iz Arenacineplex, tokom nedelje u kojoj obeležavamo Dan dece uključenih u život i/ili rad na ulici, 12.april, organizovali smo posete bioskopu, gde su dve grupe dece uživale u projekcijama koje su same odabrale.

Takođe u daljem radu, nastavljamo da pružamo podršku deci u učenju. Tokom aprila u planu je poseta naselju Adice kako bi roditeljima dece koja naredne školske 2019/ 2020. kreću u prvi razred pružili podršku povodom upisa u prvi razred, te nastojati da aktivnosti podrške koju ostvarujemo u OŠ “ Jožef Atila”, proširimo i na druge škole.

 

 

 

 

 

 

 

Poseta predstavnice iz Otto per Mille

Prošle nedelje, u utorak 26.03.2019. godine, našu organizaciju na kratko je posetila delegacija donatora iz Italije. Dve predstavnice Otto per Mille protestantske fondacije iz Italije, Giulia Abbati i Daniela Schiavao, posetile su Srbiju po prvi put, u okviru koje su izvršile i monitoring projekta koji finansira ova italijanska organizacija. Na zajedničkom sastanku upoznale smo ih sa radom naše organizacije i projektima koje trenutno implementiramo. Fokus njihove posete bio je na Dnevnom centru za osobe sa invaliditetom koji već dve godine podržavaju. Prisustvole su aktivnostima koje su se tog dana organizovale i obavile razgovor sa nekoliko korisnika. Dopala im se pre svega radionica krojenja i šivenja - reciklaža polovne garderobe, u kojoj su uključene osobe sa invaliditetom, ali i ostale marginalizovane kategorije. Kratka prepodnevna poseta ostavila je lep utisak na naše goste, kojima se jako dopao i sam Novi Sad, te su obećale da će na leto doći ponovo.

Read more: Poseta predstavnice iz Otto per Mille

Read more: Poseta predstavnice iz Otto per Mille

FaLang translation system by Faboba

Partneri