Radionica - Prekodolce

Osnaživanje lokalnih romskih organizacija

Osnovni cilj projekta je osnaživanje i izgradnja kapaciteta romskih udruženja građana za pokretanje lokalnih inicijativa koje odgovaraju na socijalne, obrazovne, kulturne i ostale potrebe romske zajednice i poboljšanja i unapređenja položaja romske zajednice na lokalnom nivou kroz sprovođenje malih lokalnih projekata.

Opširnije
projekat slika

Mi to vidimo ovako - Novi okviri za razgovore o migracijama

Osnovni cilj projekta je senzibilizacija i povezivanje studenata medija iz Subotice i Novog Sada, sa izbeglicama i migrantima smeštenim u Prihvatnim centrima u Subotici, Somboru i Šidu kroz jednosemestralni kurs. Kurs će se sprovoditi na mađarskom i srpskom jeziku za studente medija iz Subotice i Novog Sada.

Opširnije
undp_rs podrska integraciji povratnika

Servisni centar – početna tačka

Ovaj projekat je pokrenut u cilju unapređenja dostupnosti usluga namenjenih povratnicima po osnovu Sporazuma o readmisiji i povećanju nivoa njihove informisanosti o lokalnim uslugama i drugim dostupnim oblicima podrške, kao i unapređenju socijalne kohezije, prihvatanju različitosti i razvijanje socijalnih i ličnih kompetencija dece i mladih povratnika i nepovratnika u Novom Sadu.

Opširnije

Podrška u zaštiti i humanitarna pomoć ljudima u pokretu

Cilj projekta "Podrška u zaštiti i humanitarna pomoć ljudima u pokretu" je da doprinese smanjenju ugroženosti migranata koji se nalaze u prihvatnim, azilantskim i tranzitnim centrima u Srbiji kroz direktnu humanitarnu pomoć i obezbeđivanje pristupa psihosocijalnoj podršci organizovanjem okupacionih radionica u prihvatnim centrima.

Opširnije

Partnerstvo u sprovođenju projektne intervencije „pristup vodi"

Projekat „Smanjenje dodatne ranjivosti Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa, izazvane od strane COVID-19 pandemije" sprovodi Generalni sekretarijat koji zastupa SIPRU, Beograd, sa podimplementacionim partnerima Centrom za interaktivnu pedagogiju i Ekumenskom humanitarnom organizacijom iz Novog Sada. Ove aktivnosti su deo programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji", koji realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu

Opširnije

Gradimo i radimo za inkluzivnu Rašku – evropski program stambene podrške i aktivnog uključivanja

Socijalno uključivanje, kao važan faktor u osnaživanju osoba koje pripadaju osetljivim grupama a žive na teritoriji Opštine Raška jedna je od tri aktivnosti koje se realizuju u okviru projekta „Gradimo i radimo za inkluzivnu Rašku – Evropski program stambene podrške i aktivnog uključivanja“. Podršku kroz ovaj projekat dobijaju socijalno ugrožene porodice koje pripadaju romskoj zajednici, žene žrtve porodičnog nasilja i osobe sa invaliditetom.

Opširnije

Sa i za Rome u Dunavskom regionu

“Sa i za Rome u Dunavskom regionu” je projekat koji ima za cilj da razmeni iskustva, znanja i primere dobre prakse u radu sa romskom zajednicom i drugim marginalizovanim grupama u zemljama Dunavskog regiona. Projekat čine tri faze:Faza A: Izgradnja kapaciteta u...

Opširnije

Ka rodnoj pravdi u Srbiji – mlade i starije žene zajedno

U partnerstvu sa Čovekoljubljem, dobrotvornom fondacijom Srpske pravoslavne crkve, Ekumenska humanitarna organizacija realizuje osmomesečni projekat „Ka rodnoj pravdi u Srbiji – mlade i starije žene zajedno“ u okviru programa ACT Alliance - Gender Justice Programme 2020...

Opširnije
Podrška za novi početak - Assistance for a New Start

Podrška za novi početak

Ovaj projekat se realizuje u cilju bolje reintegracije povratnika u Srbiji, tako što im omogućava bolji legalan pristup javnim uslugama, bolji pristup zapošljavanju i poboljšanje njihovih uslova života.

Opširnije
EHO Apel – COVID 19 pandemija

EHO Apel – COVID 19 pandemija

Ekumenska humanitarna organizacija, uz finansijsku podršku Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), ACT Alliance i Gustav Adolf Werk (GAW) realizuje projekat „EHO Apel – Covid19 pandemija“. Projekat podrazumeva podelu humanitarne pomoći ugroženim kategorijama...

Opširnije

Podrška obolelima od raka

„RakInfo“ je služba podrške obolelima od raka koja pruža neophodne informacije i emocionalnu podršku obolelima od raka, njihovim porodicama i prijateljima putem telefona, lične posete, imejla i pisma.

Opširnije

Razvoj romske zajednice - Mišar, Faza II

Projekat je nastavak podrške unapređenju uslova života romske zajednice nastanjene u naselju Mišar u Šapcu. Deo naselja Mišar u kojem živi 17 Romskih porodica nalazi se na obali reke Save. Usled poplava koje su zadesile Srbiju 2014 godine, ova zajednica je bila teško pogođena posledicama plavljenja.

Opširnije

Kurs tkanja za žene iz marginalizovanih kategorija

Kurs tkanja za žene iz marginalizovanih kategorija imao je za cilj osnaživanje i socijalno-ekonomsko jačanje žena, kojima je otežan pristup zaposlenju. Najčešće su to bile nezaposlene žene, samohrane majke i žene sa invaliditetom. Projekt se realizovao u periodu od septembra 2020. do kraja decembra 2020. godine uz finansijsku podršku nemačkog donator Gustaw Adolf Werk.

Opširnije