Radionica - Prekodolce

Osnaživanje lokalnih romskih organizacija

Osnovni cilj projekta je osnaživanje i izgradnja kapaciteta romskih udruženja građana za pokretanje lokalnih inicijativa koje odgovaraju na socijalne, obrazovne, kulturne i ostale potrebe romske zajednice i poboljšanja i unapređenja položaja romske zajednice na lokalnom nivou kroz sprovođenje malih lokalnih projekata.

Opširnije
Odgovor na poplave u Srbiji 2023

Odgovor na poplave u Srbiji 2023

Masivne poplave u Zapadnoj Srbiji su u maju i junu 2023. godine nanele velike štete u domaćinstvima i poljoprivrednim gazdinstvima. Cilj EHO projekta "Odgovor na poplave u Srbiji 2023" je da se koordinisanom akcijom pomogne pogođenom stanovništvu kroz višenamensku novčanu pomoć i savetovanje za očuvanje javnog zdravlja.

Opširnije
Dodatna obrazovna podrška deci povratnicima

Dodatna obrazovna podrška deci povratnicima

Projekat će doprineti i boljoj motivaciji povratnika i njihovih porodica da se (re)integrišu u društvo. Projekat je u skladu sa Lokalnim akcionim planom za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, migranata bez utvrđenog statusa i tražilaca azila u Gradu Novom Sadu za period 2022-2025.

Opširnije
projekat slika

Mi to vidimo ovako - Novi okviri za razgovore o migracijama

Osnovni cilj projekta je senzibilizacija i povezivanje studenata medija iz Subotice i Novog Sada, sa izbeglicama i migrantima smeštenim u Prihvatnim centrima u Subotici, Somboru i Šidu kroz jednosemestralni kurs. Kurs će se sprovoditi na mađarskom i srpskom jeziku za studente medija iz Subotice i Novog Sada.

Opširnije
undp_rs podrska integraciji povratnika

Servisni centar – početna tačka

Ovaj projekat je pokrenut u cilju unapređenja dostupnosti usluga namenjenih povratnicima po osnovu Sporazuma o readmisiji i povećanju nivoa njihove informisanosti o lokalnim uslugama i drugim dostupnim oblicima podrške, kao i unapređenju socijalne kohezije, prihvatanju različitosti i razvijanje socijalnih i ličnih kompetencija dece i mladih povratnika i nepovratnika u Novom Sadu.

Opširnije
Podrška u zaštiti i humanitarna pomoć ljudima u pokretu

Podrška u zaštiti i humanitarna pomoć ljudima u pokretu

Cilj projekta "Podrška u zaštiti i humanitarna pomoć ljudima u pokretu" je da doprinese smanjenju ugroženosti migranata koji se nalaze u prihvatnim, azilantskim i tranzitnim centrima u Srbiji kroz direktnu humanitarnu pomoć i obezbeđivanje pristupa psihosocijalnoj podršci organizovanjem okupacionih radionica u prihvatnim centrima.

Opširnije
Partnerstvo u sprovođenju projektne intervencije „pristup vodi"

Partnerstvo u sprovođenju projektne intervencije „pristup vodi"

Projekat „Smanjenje dodatne ranjivosti Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa, izazvane od strane COVID-19 pandemije" sprovodi Generalni sekretarijat koji zastupa SIPRU, Beograd, sa podimplementacionim partnerima Centrom za interaktivnu pedagogiju i Ekumenskom humanitarnom organizacijom iz Novog Sada. Ove aktivnosti su deo programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji", koji realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu

Opširnije
Gradimo i radimo za inkluzivnu Rašku – evropski program stambene podrške i aktivnog uključivanja

Gradimo i radimo za inkluzivnu Rašku – evropski program stambene podrške i aktivnog uključivanja

Socijalno uključivanje, kao važan faktor u osnaživanju osoba koje pripadaju osetljivim grupama a žive na teritoriji Opštine Raška jedna je od tri aktivnosti koje se realizuju u okviru projekta „Gradimo i radimo za inkluzivnu Rašku – Evropski program stambene podrške i aktivnog uključivanja“. Podršku kroz ovaj projekat dobijaju socijalno ugrožene porodice koje pripadaju romskoj zajednici, žene žrtve porodičnog nasilja i osobe sa invaliditetom.

Opširnije
Sa i za Rome u Dunavskom regionu

Sa i za Rome u Dunavskom regionu

“Sa i za Rome u Dunavskom regionu” je projekat koji ima za cilj da razmeni iskustva, znanja i primere dobre prakse u radu sa romskom zajednicom i drugim marginalizovanim grupama u zemljama Dunavskog regiona. Projekat čine tri faze:Faza A: Izgradnja kapaciteta u...

Opširnije
Podrška Integraciji Povratničkih Porodica

Podrška integraciji povratničkih porodica

Mrežu sačinjavaju lica koja su aktivna na polju pružanja usluga ciljnoj grupi kroz lokalne organizacije civilnog društva i/ili institucije sistema. Zadatak lokalnih saradnika za integraciju jeste da prikupljaju podatke o povratničkim porodicama, pružaju pomoć na terenu i prate proces integracije...

Opširnije
Ka rodnoj pravdi u Srbiji – mlade i starije žene zajedno

Ka rodnoj pravdi u Srbiji – mlade i starije žene zajedno

U partnerstvu sa Čovekoljubljem, dobrotvornom fondacijom Srpske pravoslavne crkve, Ekumenska humanitarna organizacija realizuje osmomesečni projekat „Ka rodnoj pravdi u Srbiji – mlade i starije žene zajedno“ u okviru programa ACT Alliance - Gender Justice Programme 2020...

Opširnije
Podrška za novi početak - Assistance for a New Start

Podrška za novi početak

Ovaj projekat se realizuje u cilju bolje reintegracije povratnika u Srbiji, tako što im omogućava bolji legalan pristup javnim uslugama, bolji pristup zapošljavanju i poboljšanje njihovih uslova života.

Opširnije
EHO Apel – COVID 19 pandemija

EHO Apel – COVID 19 pandemija

Ekumenska humanitarna organizacija, uz finansijsku podršku Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), ACT Alliance i Gustav Adolf Werk (GAW) realizuje projekat „EHO Apel – Covid19 pandemija“. Projekat podrazumeva podelu humanitarne pomoći ugroženim kategorijama...

Opširnije