Partnerstvo u sprovođenju projektne intervencije „pristup vodi"

Projekat „Smanjenje dodatne ranjivosti Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa, izazvane od strane COVID-19 pandemije" sprovodi Generalni sekretarijat koji zastupa SIPRU, Beograd, sa podimplementacionim partnerima Centrom za interaktivnu pedagogiju i Ekumenskom humanitarnom organizacijom iz Novog Sada. Ove aktivnosti su deo programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji", koji realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu

Opširnije

Sa i za Rome u Dunavskom regionu

“Sa i za Rome u Dunavskom regionu” je projekat koji ima za cilj da razmeni iskustva, znanja i primere dobre prakse u radu sa romskom zajednicom i drugim marginalizovanim grupama u zemljama Dunavskog regiona. Projekat čine tri faze:Faza A: Izgradnja kapaciteta u...

Opširnije

Ka rodnoj pravdi u Srbiji – mlade i starije žene zajedno

U partnerstvu sa Čovekoljubljem, dobrotvornom fondacijom Srpske pravoslavne crkve, Ekumenska humanitarna organizacija realizuje osmomesečni projekat „Ka rodnoj pravdi u Srbiji – mlade i starije žene zajedno“ u okviru programa ACT Alliance - Gender Justice Programme 2020...

Opširnije
EHO Apel – COVID 19 pandemija

EHO Apel – COVID 19 pandemija

Ekumenska humanitarna organizacija, uz finansijsku podršku Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), ACT Alliance i Gustav Adolf Werk (GAW) realizuje projekat „EHO Apel – Covid19 pandemija“. Projekat podrazumeva podelu humanitarne pomoći ugroženim kategorijama...

Opširnije

Razvoj romske zajednice - Mišar, Faza II

Projekat je nastavak podrške unapređenju uslova života romske zajednice nastanjene u naselju Mišar u Šapcu. Deo naselja Mišar u kojem živi 17 Romskih porodica nalazi se na obali reke Save. Usled poplava koje su zadesile Srbiju 2014 godine, ova zajednica je bila teško pogođena posledicama plavljenja.

Opširnije

Kurs tkanja za žene iz marginalizovanih kategorija

Kurs tkanja za žene iz marginalizovanih kategorija imao je za cilj osnaživanje i socijalno-ekonomsko jačanje žena, kojima je otežan pristup zaposlenju. Najčešće su to bile nezaposlene žene, samohrane majke i žene sa invaliditetom. Projekt se realizovao u periodu od septembra 2020. do kraja decembra 2020. godine uz finansijsku podršku nemačkog donator Gustaw Adolf Werk.

Opširnije
Demonstracija pametne table u učenju srpskog jezika U Smederevskoj Palanci

Lokalni mehanizmi za integraciju marginalizovanih porodica

Lokalni mehanizmi za integraciju marginalizovnih grupa je projekat Ekumenske humanitarne organizacije koji podržava i osnažuje udruženja građana i lokalne inicijative koje odgovaraju na socijalne, obrazovne, kulturne i ostale potrebe ranjivih grupa za poboljšanje integracije...

Opširnije

Mreža za (re)integraciju povratnika u Srbiji

Mreža za (re)integraciju povratnika u Srbiji je projekat koji je nastao s ciljem da se doprinese (re)integraciji povratnika i pomogne uspostavljanju mera podrške u cilju osnaživanja porodica koje su iz Savezne Republike Nemačke vraćene u Republiku Srbiju po osnovu Sporazuma o readmisiji.

Opširnije

Humanitarna pomoć za izbeglice i migrante u Srbiji

Projekti humanitarne pomoći izbeglicama u Srbiji u 2019. godini se nadovezuju na projekte iz 2015. i 2016. godine usmerene na potrebe izbeglica u tranzitu kroz Srbiju, naročito onih koji su ostajali i više od 10 meseci u centrima za prihvat izbeglica.

Opširnije

Pomoć prisilno raseljenim Romima i Romkinjama

Projekat je u svom trogodišnjem ciklusu imao za cilj da preko pravne, ekonomske i obrazovne pomoći i poboljšanjem uslova stanovanja doprinese unapređenju socio-ekonomske situacije Roma i Romkinja u Vojvodini i podrži ostvarivanje njihovih ljudskih prava.

Opširnije

Pružanje podrške integraciji žena i dece

Projekat "Pružanje podrške integraciji žena i dece" Ekumenska humanitarna organizacija realizuje od maja 2019. godine, u okviru prihvatnih centara u Subotici i Somboru. Ciljna grupa su žene i deca koji usled migrantske krize borave u navedena dva centra.

Opširnije